Literatuur

Lees verder:

Aalders, M.J. (1998)

Folkers, ds. H., Verkerk, M.J. Man, vrouw en ambt

Anema, A. Relativistische Rechtsleer

Dijk, K. „Buiten de Kerk geen Zaligheid”

anoniem. Vijf Brieven, ter Verdediging van het Plan van Organisatie der Hervormde Kerken, in de Noordelijke Provincien van het Koningrijk der Nederlanden

Appeltere, A.W. van. Het Staatsregt in Nederland, vooral met betrekking tot de Kerk, en de Handelingen der Regering ten opzigte der Afgescheidenen, nader toegelicht

Dombois, H. Zur Revision des Kirchengeschichtsbildes

Dombois, H. Der Kampf um das Kirchenrecht

Bakhuizen van den Brink, J.N. Ius ecclesiasticum

Bakker, W. Struktuur, karakter en functioneren van de kerkorde als probleem in het proces van Samen op Weg

Balke, W., Beek, A. van de, Wassenaar, J.D.Th. De kerk op orde?

Groot, A. de. Het Algemeen Reglement van 1816

Barion, H. Rudolph Sohm und die Grundlegung des Kirchenrechts

Barnard, Tj.R. De wissel verlegd

Barth, K. Rechtfertigung und Recht

Barth, K. Die Ordnung der Gemeinde

Bavinck, H. De Katholiciteit van Christendom en Kerk

Bavinck, H. Het Doctorenambt

Bavinck, H. Ouders of Getuigen

Bavinck, H. De vrouw in de hedendaagsche maatschappij

Bekkum, A.J. van. Christenen en rechtspraak (I)

Bekkum, A.J. van. Christenen en rechtspraak (II)

Griffioen, S. 10 Gesloten en open vormen van eigentijds belijden

Kamphuis, B. 8 Geloofszekerheid en binding aan de belijdenis

Dekker, W. 9 Hoe zeker zijn we nog?

Berg, M.R. van den. De gekerkerde kerk

Berkhof, H. Wat is er aan de hand met het ambt?

Biesterveld, P., Kuyper, H.H. Kerkelijk handboekje

Boelens, O.G.M. (2001)

Boer, E.A. de. Beleven van de belijdenis

Boer, E.A. de. Belijdenis en ondertekening

Boer, E.A. de. Belijdenis en leergesprek

Boersma, O. Vluchtig voorbeeld

Bohatec, J. Calvin und das Recht

Boon, R. Apostolisch ambt en Reformatie

Boon, R. Offer, priesterschap en Reformatie

Borght, E.A.J.G. van der. Het ambt her-dacht

Bouma, H., Velde, M. te. Kerkorde van de Gereformeerde kerken in Nederland

Bouwman H. (1928) Registers

Bouwman, H. Gereformeerd Kerkrecht I

Bouwman, H. Gereformeerd Kerkrecht II

Bouwman, H. (1934) Registers

Bouwman, M. Voetius over het gezag der synoden

Bouwman, M. De Gereformeerde opvatting omtrent den Schriftuurlijke grondslag der kerkregeering

Bouwman, M. Tweeërlei kerkrecht?

Bouwman, M. Noopt instemming met Voetius’ beschouwing over het Gezag de Synoden tot veroordeeling der Doleantie?

Bouwman, M. De Gereformeerde Kerken zelve schuldig aan veroordeling van opkomst en voortgang der Doleantie beweging? (I)

Bouwman, M. De Gereformeerde Kerken zelve schuldig aan veroordeling van opkomst en voortgang der Doleantie beweging? (II)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (I)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (II)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (III)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (IV)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (V)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (VI)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (VII)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (VIII)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (IX)

Bouwman, M. Synodale schorsing „buiten kerkenraad en classis om” onwettig?

Bouwman, M. Het recht der Synoden tot schorsing van predikanten enz. in art. 79 uitgedrukt

Bouwman, M. Een op goede gronden uitgesproken synodale censuur sluit de toestemming der plaatselijke kerk in zich

Bremmer-Lindeboom, L.G.A. De vrouw in de gemeente: aspecten en vragen

Bremmer-Lindeboom, L.G.A. Vrouw en man — een plaatsbepaling

Brinkman, M.E. Onwil en onmacht tot het formuleren van een gereformeerde identiteit

Brinkman, M.E., Houtepen, A.W.J. Geen kerk zonder bisschop?

Broeke, C. van den (2005)

Bronkhorst, A.J. Op weg naar een nieuwe Kerkorde

Bronkhorst, A.J. Amsterdam en Wassenaar

Bronkhorst, A.J. Schrift en Kerkorde

Bronkhorst, A.J. Eerste kennismaking met de nieuwe Kerkorde

Brouwer, A.M. De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij

Brouwer, A.M. Schrift en Kerkorde

Bruggen, J. van. Ambten in de apostolische kerk

Bruggen, J. van. Afbakening van de ambten

Bruggink, J.J.H. Wat zegt Scholten over recht

Velde, M. te. Kerkrecht en gemeenteopbouw

Brunner, E. Das Missverständnis der Kirche

Brunotte, H. Kirche und Recht

Buijs, P.D.J. Overdoop en weer terug

Campenhausen, H. Frh. von, Bornkamm, H. Bindung und Freiheit in der Ordnung der Kirche

Apeldoorn, L.J. van. De historische ontwikkeling van het recht omtrent de huwelijkssluiting in Nederland

Haitjema, Th.L. Calvijn en de oorsprongen van het Nederlandsche Gereformeerde Kerkrecht

Cock, Hel. de. De Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (Doleerenden) in hunne overeenstemming en in hun verschil

Coenen, L. Gemeinde und Synode

Congar, Y. La „réception” comme réalité ecclésiologique

Deddens, D. De Vereniging van 1892: kerkrechtelijke aspecten

Deddens, D. Prof. Dr S. Greijdanus en het Gereformeerde Kerkrecht

Deddens, D. Academica

Deddens, D. De eerste synode der Franse Gereformeerde kerken te Parijs, 1559

Deddens, D. Rondom het eerste geschrift van G. de Brès „Le Baston de la Foy”

Deddens, D. Afscheiding in Genève

Deddens, D., Kamphuis, J. Ten geleide

Deddens, D. Het Doleantiekerkrecht en de Afgescheidenen

Deddens, D., Kamphuis, J. Ten geleide

Deddens, D. De Gereformeerde Kerken in Nederland: een bond van kerken, geen kerk

Deddens, D., Velde, M. te. Ten geleide

Deddens, D. De Vrijmakingsvergadering van 11 augustus 1944

Deddens, D., Velde, M. te. Ten geleide

Deddens, D. Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Deddens, P. De ratificeering der besluiten van meerdere vergaderingen

Deddens, P. De positie van de Diakenen ten aanzien van den Kerkeraad

Dekker, G. Het ambt: van boven of van beneden?

Dekker, J. Het Akkoord van Kerkelijk Samenleven

Gier, K. de. Rapport (1977) van de adviescommissie inzake de gewijzigde echtscheidingswetgeving en huwelijken van gescheidenen

Golverdingen, M. Huwelijksontwrichting en kerkelijke tucht (1989)

Silfhout, W. Kerkrechtelijke aspecten bij echtscheiding (1998)

Dingemans, G.D.J. Een huis om in te wonen...

DKO voor hedendaags gebruik

Doedes, J.I. Het nieuwe formulier van onderteekening bij de toelating tot de predikdienst in de Nederlandsche Hervormde Kerk, voorloopig vastgesteld in de Synode van 1853, toegelicht in een brief aan een vriend

Dombois, H. Menschenrechte und moderner Staat

Dombois, H. Politische Gerichtsbarkeit

Ehlers, H. Die politische Gerichtsbarkeit in der Praxis der Bundesrepublik

Dombois, H. Strukturelle Staatslehre

Dombois, H. Naturrecht und christliche Existenz

Dombois, H. Glaube — Recht — Europa

Dombois, H. Politischer Humanismus und was weiter?

Dombois, H. Ordnung und Unordnung der Kirche

Dombois, H. Mensch und Strafe

Dombois, H. Evangelium und soziale Strukturen

Dombois, H. Das Recht der Gnade I

Dombois, H. Hierarchie

Dombois, H. Kodex und Konkordie

Dombois, H. Herrschaftsformen des Marxismus

Dombois, H. Das Recht der Gnade II

Dombois, H. Taufe, Amt, Gemeinde und Kirchenrecht

Dombois, H. Unscheidbarkeit und Ehescheidung in den Traditionen der Kirche

Dombois, H. Das Recht der Gnade III

Dombois, H. Strafrecht und menschliche Existenz

Dombois, H. Der Tod im Recht

Dombois, H., Schumann, F.K. Weltliche und kirchliche Eheschließung

Dombois, H., Schumann, F.K. Familienrechtsreform

Dombois, H. Recht und Institution

Dombois, H. Recht und Institution. Zweite Folge

Donker Curtius, H.H. [Recensie:] Hedendaagsch kerkregt bij de Hervormden in Nederland I

Donker Curtius, H.H. Over den zin en de strekking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk

Donker Curtius, H.H. Over de werking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk

Donker Curtius, H.H. Geschied- en oordeelkundige aanmerkingen betrekkelijk het Formulier van verbindtenis

Kamphuis, J. Ekklesiologie

Drimmelen, L.C. van. De rechtspositie van de predikant

Drimmelen, L.C. van. 1a Kerkrecht; een theologische benadering

Ploeg, T.J. van der. 1b Kerk en recht; een juridische benadering

Oldenhuis, F.T. 9a Kerkelijke geschillen; de burgerlijke rechter en kerkelijke conflicten

Du Plooy, A. le Roux. Die verband tussen die Skrif, konfessie en kerkorde volgens die gereformeerde kerkreg

Dubbeldam, A.F.C. Momenten in leven, arbeid en denken van Ph.J. Hoedemaker en F.L. Rutgers vergeleken in het bijzonder inzake het kerkrecht

Ehrenström, N. The Quest for Ecumenical Institutionalization

Marsch, W.-D. The Concept of Institution in the Light of Continental Sociology and Theology

Shippey, F.A. Institution and Church in the North American Situation

Hanson, R.P.C. Institutions in the Early Church

Dombois, H. The Church as koinonia and Institution

Gustafsson, B. Types of Religious Institutionalization

Muelder, W.G. Problems of Church Bureaucracy

Koffeman, L.J. Sacramentsbevoegdheid in de SoW-kerken

Elderenbosch, P.A. De oplegging der handen

Ellul, J. Die theologische Begründung des Rechtes

Es, W.A. van. Over de bevoegdheid tot schorsing en afzetting van Ouderlingen en Diakenen

Evers, H. Paul Scholten en de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944)

Evers, H. Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk

Fabius, D.P.D. Het Goddelijk karakter van het recht

Fabius, D.P.D. Zonde en Recht

Fabius, D.P.D. Schuld en Straf

Folkers, H. Zugänge zum ‘Recht der Gnade’

Kamphuis, J. Om het recht van Gods liefde

Deddens, P., Kamphuis, J. Een historisch document

Veefkind, J.H. Gods kind, onze meester

Deddens, D. Publikaties van Prof. P. Deddens

Trimp, C. Enige vragen inzake het kerkelijke ambt

Joosse, L.J. Tot orde geroepen

Koffeman, L.J. ‘De liefde is nu eenmaal ondeelbaar’

Gerritsen, J.M. Het apostolisch ambt

Golde, H.M.G.J. van. Law of Grace

Golverdingen, M. Leidraad en beslisschema bijzondere kerkvisitatie

Golverdingen, M. Kerkrecht en kerkelijke rechtspraak

Golverdingen, M. Gereformeerd Kerkrecht

Golverdingen, M. Ontstaan, inhoud en betekenis van ‘oud’ en ‘nieuw’ kerkrecht

Graafland, C. Gedachten over het ambt

Greijdanus, S. Het kerkrechtelijk stelsel van Dr M. Boumans boek „Voetius over het gezag der Synoden” geene veroordeling van opkomst en voortgang der Doleantiebeweging?

Greijdanus, S. Wederwoord (I)

Greijdanus, S. Wederwoord (II)

Greijdanus, S. Wederwoord (III)

Greijdanus, S. Over vragen van Gereformeerd Kerkverband

Greijdanus, S. Het nieuwe Kerkrecht in de praktijk

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (I)

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (II)

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (III)

Greijdanus, S. Nieuw kerkrecht

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (IV)

Greijdanus, S. Niet geslaagd

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (V)

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (VI)

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (VII)

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (VIII)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (I)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (II)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (III)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (IV)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (V)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (VI)

Greijdanus, S. Het punt in geschil

Greijdanus, S. Over hiërarchie

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (I)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (II)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (III)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (IV)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (V)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (VI)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (VII)

Greijdanus, S. Twee beteekenisvolle studies

Greijdanus, S. Confoederatie òf hiërarchie? (I)

Greijdanus, S. Confoederatie òf hiërarchie? (II)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (I)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (II)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (III)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (IV)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (V)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (VI)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (VII)

Greijdanus, S. Voetius over het gezag der meerdere vergaderingen en over eventueel conflict daarmee

Greijdanus, S. Schriftbeginselen van kerkrecht inzake meerdere vergaderingen

Grewe, W. Gnade und Recht

Grieken, M. van. Beginselen van kerkrecht zooals we die vinden uiteengezet in de Oudste Kerkordeningen der Nederlandsche Gereformeerde of Hervormde Kerken

Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 1

Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 2

Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 3

Groen van Prinsterer, G. De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst

Grosheide, F.W. (1952)

Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Over de belijdenis der Kerk en haar handhaving

Deddens, D. Het manuscript ‘Kerkrechtelijke studiën’

Harmannij, K. Overname van tucht

Harmannij, K. Hoor en wederhoor

Harmannij, K. Ambtsgeheim

Harnack, A. Entstehung und Entwickelung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten

Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en privaatrecht

Hartogh, G.M. den. De tucht over doopleden in de Gereformeerde Kerken

Heitink, G. Biografie van de dominee

Dombois, H. Historisch-kritische Theologie, Recht und Kirchenrecht

Heuvel, P. van den. Jurisprudentie van de Generale Commissie en het Generaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Heuvel, P. van den. Bevestiging ouderling-kerkvoogd

Heuvel, P. van den. Overkomst uit een andere kerk

Heuvel, P. van den. Verhouding kerkenraad en kerkvoogdij

Heuvel, P. van den. Meerderheid van stemmen (1)

Heuvel, P. van den. Meerderheid van stemmen (2)

Heuvel, P. van den. Preekbevoegdheid

Heuvel, P. van den. Consideratie door de classicale vergadering

Heuvel, P. van den. Verkiezing ambtsdragers

Heuvel, P. van den. Is de centrale kerkenraad de baas?

Heuvel, P. van den. Vacaturebeurten

Heuvel, P. van den. Het dopen van een geadopteerd kind (1)

Heuvel, P. van den. Het dopen van een geadopteerd kind (2)

Heuvel, P. van den. Hervormde wijkgemeente binnen het SoW-proces

Heuvel, P. van den. Het beantwoorden van doopvragen

Heuvel, P. van den. Benoeming van een organist — na overleg

Heuvel, P. van den. De zesjaarlijkse stemming (1)

Heuvel, P. van den. De zesjaarlijkse stemming (2)

Heuvel, P. van den. Bevoegdheden van een moderamen

Heuvel, P. van den. Heeft een jeugdouderling stemrecht? (1)

Heuvel, P. van den. Heeft een jeugdouderling stemrecht? (2)

Heuvel, P. van den. Dooperkenning

Heuvel, P. van den. Kerkelijke rechtspraak in de Gereformeerde Gemeenten

Heuvel, P. van den. In hoger beroep?

Heuvel, P. van den. De Hervormde Kerk niet meer presbyteriaal?

Heuvel, P. van den. De rechtspositie van de pastoraal werker (1)

Heuvel, P. van den. De rechtspositie van de pastoraal werker (2)

Heuvel, P. van den. Hervormde wijkgemeente in SoW

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers [1]

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers [2]

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers [3]

Heuvel, P. van den. Plaats van ouderling-kerkrentmeester

Heuvel, P. van den. Vormen van een ringverband

Heuvel, P. van den. Kerkorde en eredienst (1)

Heuvel, P. van den. Kerkorde en eredienst (2)

Heuvel, P. van den. Ambtsdrager met bepaalde opdracht

Heuvel, P. van den. Nieuwe leden

Heuvel, P. van den. Dubbellidmaatschap

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers

Hoedemaker, Ph.J. Het Kerkelijk Vraagstuk

Hofman, T.M. (1997)

Hommes, N.J. Taceat mulier in ecclesia

Hooyer, C. Kerkelijke wetten voor de Hervormden in het Koningrijk der Nederlanden [deels]

Houtepen, A.W.J. Een asymmetrische dialoog

Houtman, F.W. De kerkorde en de jurist

Hovius, J. Het toezicht op de Dienaren des Woords door de kerkelijke vergaderingen

Hovius, J. Het verband tussen onze Belijdenis en onze Kerkorde

Howell, J.H. (2004)

Huls, G. De dienst der vrouw in de Kerk

Velde, M. te. Recht in de kerk, plausibel en voorbeeldig

Itterzon, G.P. van. Kerkgeschiedenis en Kerkrecht in onderling verband

Jansen, Joh. Het verschijnsel van de verlating van den dienst des Woords en de roeping der kerken daartegen

Jansen, Joh. Nog eens: De verlating van den dienst des Woords

Jansen, Joh. Iets over het Gereformeerd kerkverband

Jong, A. de. Geschiedenis en begrip van gratie

Jong, F. de, Jong, K.W. de. Van forme naar formulier

Jong, K.W. de (2010)

Jong, K.W. de. Geroepen door God en zijn gemeente

Jong, K.W. de. Liturgische formulieren willen serieus genomen worden

Jonker, W.D. Om die regering van Christus in Sy kerk

Jonker, W.D. Als een riet in de wind...

Koffeman, L.J. Exclusiviteit en variatie inzake de kerkelijke gemeente

Kamphuis, J. Een fragment uit de strijd van dominocratie contra Dominocratie

Kamphuis, J. Verkenningen III

Kamphuis, J. (1967)

Kamphuis, J. Kerkelijke besluitvaardigheid

Kamphuis, J. Zo vonden wij elkaar

Dombois, H. Der gegenwärtige Stand der evangelischen Staatslehre

Käsemann, E. Amt und Gemeinde im Neuen Testament

Käsemann, E. Sätze heiligen Rechtes im Neuen Testament

Kerkenraadsorde Kurpfalz 1564

Aalders, M.J. De Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) uit 1936

Kerkorde Kurpfalz 1563

Kersten, G.H. (1961)

Koffeman, L.J. Gestalte en gehalte

Koffeman, L.J. Relatief en rekbaar?

Koffeman, L.J. Het goed recht van de kerk

Koffeman, L.J. Het bijzondere van het kerkelijk ambt

Koffeman, L.J. Ecclesiologische aspecten van het gemengde huwelijk

Koffeman, L.J. Door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeengekomen

Smit, P.B.A. A Blessing in Disguise

Koole, J.L. Liturgie en Ambt in de apostolische Kerk

Kraemer, H. Het vergeten ambt in de kerk

Krol, J.R. Ingezonden

Kronenburg, J. (2003)

Smend, R. Glaubensfreiheit als innerkirchliches Grundrecht

Kuyper, A. Revisie der Revisie-legende

Kuyper, A. Kerkbelijdenis naar het onderscheid van Organisme en Instituut

Kuyper, A. Tractaat van de Reformatie der Kerken, aan de zonen der reformatie hier te lande op Luther’s vierde Eeuwfeest aangeboden

Kuyper, A. Separatie en Doleantie

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt

Kuyper, H.H. De verkiezing voor het Ambt

Kuyper, H.H. Rede uitgesproken op Woensdag 18 October 1905, ter gelegenheid van de herdenking van het vijf en twintig jarig Professoraat van Dr. F.L. Rutgers

Kuyper, H.H. De verhouding van Kerk en Staat

Kuyper, H.H. Dictaat Kerkrecht 1932-1933

Kuyper, H.H. Dictaat Kerkrecht 1933-1934

Kuyper, H.H. Dictaat Kerkrecht 1934-1935

Kuyper, H.H. Collegedictaat Kerkrecht 1935-1936

Kuyper, H.H. De Katholiciteit der Gereformeerde Kerken

Kuyper, H.H. De kerkelijke besluiten van de Synode van Assen

Kuyper, H.H. Napleiten (I)

Kuyper, H.H. Napleiten (II)

Kuyper, H.H. Napleiten (III)

Kuyper, H.H. Napleiten (IV)

Kuyper, H.H. Napleiten (V)

Kuyper, H.H. Napleiten (VI)

Kuyper, H.H. Napleiten (VII)

Kuyper, H.H. Napleiten (VIII)

Kuyper, H.H. Napleiten (IX)

Kuyper, H.H. Napleiten (X)

Kuyper, H.H. Napleiten (XI)

Kuyper, H.H. Napleiten (XII)

Kuyper, H.H. Napleiten (XIII)

Kuyper, H.H. Voetius over het gezag der Synoden

Kuyper, H.H. Bindende besluiten of adviezen

Kuyper, H.H. Is er tegenspraak?

Kuyper, H.H. Het oude Kerkrecht der Christelijke Gereformeerde Kerk

Kuyper, H.H. Oud of nieuw kerkrecht

Kuyper, H.H. Een tweetal vragen (I)

Kuyper, H.H. Een tweetal vragen (II)

Kuyper, H.H. Een tweetal vragen (III)

Kuyper, H.H. Het tuchtrecht der meerdere vergaderingen

Kuyper, H.H. Dr. A. Kuyper en het kerkverband (I)

Kuyper, H.H. Dr. A. Kuyper en het kerkverband (II)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (I)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (II)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (III)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (IV)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (V)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (VI)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (VII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (VIII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (IX)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (X)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XI)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XIII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XIV)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XV)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XVI)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XVII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XVIII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XIX)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XX)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XXI)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XXII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XXIII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XXIV)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XXV)

Kuyper, H.H. Prof. Greijdanus en ons Kerkrecht (I)

Kuyper, H.H. Prof. Greijdanus en ons Kerkrecht (II)

Kuyper, H.H. Prof. Greijdanus en ons Kerkrecht (III)

Kuyper, H.H. Het Goddelijk recht der Synodes (I)

Kuyper, H.H. Het Goddelijk recht der Synodes (II)

Kuyper, H.H. Het tuchtrecht der Synodes (I)

Kuyper, H.H. Het tuchtrecht der Synodes (II)

Kuyper, H.H. Het tuchtrecht der Synodes (III)

Leeuw, G. van der. Sacramentstheologie

Lekkerkerker, A.F.N. Oorsprong en funktie van het ambt

Lohman, A.F. de Savornin, Rutgers, F.L. De rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken

Lonkhuijzen, J. van (1931)

Lonkhuijzen, J. van (1939)

Lonkhuyzen, J. van. De Voetius-Interpretatie van Dr. M. Bouwman

Lonkhuyzen, J. van. Een ernstige fout

Loos, J., Bakhuizen van den Brink, J.N. Hervorming & Catholiciteit

Luttikhuis, B.A.M. Een grensgeval

Brienen, T. De plaats van het vak kerkrecht in de encyclopedie der theologie

Velde, M. te. Kerkverband en rechtspersoonlijkheid

Maurer, W. Gemeindezucht, Gemeindeamt, Konfirmation

Meijer, G.J. Ratifikasie in die gereformeerde kerkreg

Meijer, G.J. (2006)

Golverdingen, M. Kandidaatstelling en approbatie

Mastenbroek, J. De tucht over de letter

Mulder, P. In orde

Mulder, P. In goede orde

Dombois, H. Das besondere Priestertum aller Gläubigen

Nauta, D. De verbindende kracht van de belijdenisschriften

Nauta, D. De ambtsopvatting der Reformatie onder kritiek

Nauta, D. Boekbespreking

Nauta, D. Grondslagen van de geschiedenis van het kerkrecht

Spijker, W. van ’t. Stromingen onder de reformatorisch gezinden te Emden

Plomp, J. De kerkorde van Emden

Nauta, D. in: (1985)

Niemeijer, P. Oudere doopleden

Niesel, W. Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche [onderdelen]

Noordmans, O. Beginselen van Kerkorde

Noordmans, O. Kerkelijk denken voorwaarde voor Kerkorde

Oldenhuis, F.T. Rechtsvinding van de burgerlijke rechter in kerkelijke conflicten

Oldenhuis, F.T. Kerkorde en rechtswetenschap

Oldenhuis, F.T. e.a. (2007)

Pape, C.W. Het leven en werken van J.D. Janssen [...] geschetst

Dombois, H. Grundlagen und Grundzüge der Kirchenrechtslehre

Picht, G. Antwort (an Dombois)

Plaatjies-van Huffel, M.A. (2008)

Plomp, J. Presbyteriaal-Episcopaal?

Plomp, J. Beginselen van reformatorisch kerkrecht

Plomp, J. (1969)

Post, H.A. De kerkelijk werker en het ambt

Post, J.J.H. Presbyteriaal kerkrecht

Prins, J.J. Korte Schets van het Hedendaagsche Kerkregt der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten gebruike bij de akademische lessen

Quant, D. Kerkenraad, Classis, PS, GS...

Quant, D. Vragen rond de avondmaalsviering

Quant, D. De classis en de deputaten naar Art. 49 K.O.

Quant, D. Ontzeggen of ontraden?

Quant, D. Met last en macht

Quant, D. Het beroepingswerk

Quant, D. Over classis contracta en attesten

Quant, D. Nog eens: predikantsvacatures

Quant, D. Geen kerkenraad meer... wat dan?

Quant, D. Enkele aspecten van een leesdienst

Quant, D. De kerkenraad: geestelijk met een zakelijk karakter

Quant, D. De commissie van beheer: zakelijk met een geestelijk karakter (1)

Quant, D. De commissie van beheer: zakelijk met een geestelijk karakter (2)

Quant, D. De consulent

Quant, D. Over handtekeningen

Quant, D. Samenwerking met andere kerken (1)

Quant, D. Samenwerking met andere kerken (2)

Quant, D. Samenwerking met andere kerken (3)

Dombois, H. Institutionelle Reform der Evangelischen Kirche in Deutschland?

Renkema-Hoffman, M. Naar een nieuwe kerkenraad

Rieker, K. Grundsätze reformierter Kirchenverfassung

Ritschl, A. Gesammelte Aufsätze

Ritter, K. Zwischen Naturrecht und Rechtspositivismus

Roeleveld, L. Opmerkingen omtrent de positie der Kerken in het nieuwe Burgerlijk Wetboek

Roeleveld, L. Kerkeraadloze kerken

Roeleveld, L. Kerkverandering en haar gevolgen

Roeleveld, L. Kerkverband: societas

Roeleveld, L. De stand van het proces Hasselt

Roeleveld, L. Rechtspersoonlijkheid van Gereformeerde Diaconieën

Roeleveld, L. Gereformeerde kerken in het privaatrecht

Versteeg, J.P. 2.4 Het karakter van het ambt volgens Efeziërs 4: 7-16

Trimp, C. 4.3 Ambt en diakoniologie

Trimp, C. 5.1 Ambt als dienst?

Rouw, M.A., Velde, M. te. Recht doen aan ‘bezwaarden’

Royaards, H.J. Hedendaagsch Kerkregt bij de Hervormden in Nederland I

Ruler, A.A. van. Is er een ambt van de gelovigen?

Ruler, A.A. van, Dokter, T. Het kerkelijk ambt

Ruler, A.A. van. Bijzonder en algemeen ambt

Rullmann, J.C. Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschetst

Rutgers, F.L. Vrije Theologische Studie

Rutgers, F.L. De geldigheid van de oude Kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken

Rutgers, F.L. Het Kerkrecht in zoover het de Kerk met het Recht in verband brengt

Rutgers, F.L. De Beteekenis der Gemeenteleden als zoodanig, volgens de Beginselen, die Calvijn, toen hij openlijk optrad, heeft ontwikkeld en toegepast

Rutgers, F.L. Kerkelijke Adviezen I

Rutgers, F.L. Kerkelijke Adviezen II

Kamphuis, J. Bij de heruitgave in het gedenkjaar van de synode van Emden, 1571

Rutgers, F.L., Lohman, A.F. de Savornin, Kuyper, A. Gereformeerd Kerkelijk Congres

Rutgers, F.L., Lohman, A.F. de Savornin. In hoeverre heeft de genootschappelijke band, die sedert 1816 aan de Ned. Gereformeerde Kerken is opgelegd, voor de bijzondere Kerken die daarin geplaatst zijn eene bindende kracht?

Santing-Wubs, A.H. Kerken in geding

Huysmans, R.G.W. Kerkorde naar katholiek kerkrecht

Weijland, H.B. Kerkorde naar reformatorisch kerkrecht

Dingemans, G.D.J. Kerkelijk ambt

Schaeffer-de Wal, E.W. Hoofd gevraagd

Schelven, A.A. van. Artikel 12 der Kerkorde

Ridderbos, H.N. Kerkelijke orde en kerkelijk recht in de brieven van Paulus

Schmidt, E. Credo Ecclesiam

Schokking, H. (1902)

Schokking, H. De leertucht in de Gereformeerde Kerk van Nederland tusschen 1570 en 1620

Schokking, H., Mulder, D. Handhaving der Belijdenis in de N.H.K.

Scholten, P. Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht — Algemeen Deel

Scholten, P. Verzamelde Geschriften van wijlen Prof. Mr. Paul Scholten — Deel I

Schrotenboer, P.G. Catholicity and Secession — A Dilemma?

Schüle, Ch. Die Grundlagen des reformierten Kirchenrechts

Schweitzer, W. Die Treysa-Konferenz 1950 über das Thema “Gerechtigkeit in biblischer Sicht”

Sebott, R. Fundamentalkanonistik

Segers, E.C. De rechtsbevoegdheid der bijzondere Gemeenten van de Nederlandsche Hervormde Kerk of der plaatselijke Kerken

Sehling, E. Geschichte der protestantischen Kirchenverfassung

Semmelink, J.H. De plaats van het beheer in de nieuwe kerkorde

Sikkel, J.C. De groote toekomst en de vrouw

Sillevis Smitt, P.A.E. De Organisatie van de Christelijke Kerk in den Apostolischen Tijd

Sohm, R. Das Verhältniss von Staat und Kirche aus dem Begriff von Staat und Kirche entwickelt

Sohm, R. Wesen und Ursprung des Katholizismus

Sohm, R. Weltliches und geistliches Recht

Spijker, W. van ’t (1972)

Spijker, W. van ’t (1974)

Spijker, W. van ’t. Episcopalisme

Spijker, W. van ’t. Congregationalisme

Spijker, W. van ’t. Het presbyteriale-synodale stelsel

Trimp, C. Het pastoraat van de kerk

Trimp, C. Het diakonaat van de kerk

Spijker, W. van ’t, Drimmelen, L.C. van. Inleiding tot de studie van het kerkrecht

Spijker, W. van ’t/Drimmelen, L.C. van (1992)

Stammler, R. Recht und Kirche

Steenks, D.H.J. (1999)

Steinmüller, W. Evangelische Rechtstheologie

Stoodt, D. Wort und Recht

Toorenenbergen, J.J. van. De confessioneele praktijk van de vaders en grondleggers der Nederlandsche Hervormde Kerk 1561-1619

Toorenenbergen, J.J. van. De confessioneele praktijk in de Nederlandsche Hervormde Kerk 1561-1619

Koffeman, L.J. Rechtsbescherming in de kerken van de gereformeerde traditie in Nederland

Trimp, C. De volmacht tot bediening der verzoening

Trimp, C. Ministerium

Van der Walt, B.J. Bybelse Verrassings oor die Vrou

Van Wyk, B.J. (2005)

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (I)

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (II)

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (III)

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (IV) (Slot)

Velde, M. te. Kerkorde en kerkverband in kerkelijke samensprekingen

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (I)

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (II)

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (III)

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (IV)

Velde, M. te. Afbakening van de ambten vandaag

Velde, M. te. Nadere toelichting (I)

Velde, M. te. Nadere toelichting (II)

Velde, M. te. Uitdagingen en perspectieven voor het functioneren van voorgangers

Velde, M. te, Veen, B. van. Documentatie-boek over de wijziging van de kerkorde 1972-1978

Verhage-van Kooten, M. Recht door de gemeente [deels] [drie aanvullingen op het boek]

Visser, J.Th. de (1926a)

Visser, J.Th. de (1926b)

Visser, J.Th. de (1927)

Voorberg, P.L. (2009)

Wolf, Erik. Gottesrecht und Nächstenrecht

Vries, W.G. de. Kerkorde en rechtswetenschap (I)

Vries, W.G. de. Kerkorde en rechtswetenschap (II)

Vries, W.G. de. Kerkorde en rechtswetenschap (III)

Vries, W.G. de. Kerkorde en rechtswetenschap (IV)

Vries, W.G. de. Kerkorde en rechtswetenschap (V) (Slot)

Vries, W.G. de. Nogmaals: Kerkorde en rechtswetenschap (I)

Vries, W.G. de. Nogmaals: Kerkorde en rechtswetenschap (II)

Walz, H.H. Gerechte Ordnung

Weijland, H.B. „A en B”

Weijland, H.B. Om de vrijheid van het Woord

Wendland, H.D. Die Kirche als göttliche Stiftung

Wilcke-van der Linden, M. Vrouw en kerk

Wiskerke, J.R. De confessie van de kerk

Wolf, Erik. Rechtsgedanke und biblische Weisung

Wolff, I. de. De Kerk buiten welke geen zaligheid is

Wortelker, K. Evangelisches Kirchenrecht — Recht?