Publicaties van Detmer Deddens

Publicaties van Detmer Deddens

(voor zover opgenomen)

1948

Prof. Dr S. Greijdanus en het Gereformeerde Kerkrecht’, in: Almanak van het CSAC Fides Quaerit Intellectum”, 54e jaargang, 1948, 185-223

1949

‛Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Tekst en uitleg’, in: Almanak van het CSAC Fides Quaerit Intellectum”, 55e jaargang, 1949, 71-123, ook als overdruk in brochure-vorm [z.p. = Kampen: z.n. = Zalsman, z.j. = 1949]

1959

Academica’, Lucerna 1 (1958-59) 2,87-89 (maart 1959)
De eerste synode der Franse Gereformeerde kerken te Parijs, 1559’, Lucerna 1 (1958-59) 3,99-120 (juni 1959)

1960

Publikaties van Prof. P. Deddens’, in: Almanak van het CSAC „Fides Quadrat Intellectum” 1958-1960, Kampen: Ph. Zalsman, z.j., 140-156

1961

Rondom het eerste geschrift van G. de Brès „Le Baston de la Foy”’, Lucerna 3 (1961) 6,817-831

1984

(met J. Kamphuis), ‛Ten geleide’, in: D. Deddens, J. Kamphuis (red.), Afscheiding — Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834, Haarlem: Vijlbrief, 1984, 7
Afscheiding in Genève’, in: idem, 37-64

1986

(met J. Kamphuis), ‛Ten geleide’, in: D. Deddens, J. Kamphuis (red.), Doleantie — Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886, Haarlem: Vijlbrief, 1986, 7-8
Het Doleantiekerkrecht en de Afgescheidenen’, in: idem, 57-150

1992

(met M. te Velde), ‛Ten geleide’, in: D. Deddens, M. te Velde (red.), Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892, Barneveld: De Vuurbaak, 1992, 7-8
De Gereformeerde Kerken in Nederland: een bond van kerken, geen kerk’, in: idem, 45-59
De Vereniging van 1892: kerkrechtelijke aspecten’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 15e jaargang, 1992, 36,20-31 (mei 1992)
Het congregationalisme’, in: W. van ’t Spijker, L.C. van Drimmelen (red.), Inleiding tot de studie van het kerkrecht, Kampen: J.H. Kok, 19922, 106-109
De Nederlandse gereformeerde kerken in de periode 1560-1816’, in: idem, 110-120
De kerken van de Doleantie’, in: idem, 134-145
De Gereformeerde Kerken na de Vereniging van 1892’, in: idem, 145-148
De Gereformeerde Kerken in Nederland (‘vrijgemaakt’)’, in: idem, 181
Nederlands Gereformeerde Kerken’, in: idem, 181-182

1994

(met M. te Velde), ‛Ten geleide’, in: D. Deddens, M. te Velde (red.), Vrijmaking — Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht, Barneveld: De Vuurbaak, 1994, 7
De Vrijmakingsvergadering van 11 augustus 1944’, in: idem, 65-91

1998

Het manuscript ‘Kerkrechtelijke studiën’. Greijdanus over gereformeerd kerkrecht’, in: G. Harinck (red.), Leven en werk van prof. dr. Seakle Greijdanus, Barneveld: De Vuurbaak, 1998, 233-261