Bladartikel

Lees verder:

Anderson, R.D. Gods Woord en de vrouw in het (regeer)ambt (1)

Anderson, R.D. Gods Woord en de vrouw in het (regeer)ambt (2)

Bavinck, H. Synodale Kerkinrichting

Bavinck, H. Kerkelijke tucht

Bavinck, H. Reformatie der Kerken

Bekkum, A.J. van. Christenen en rechtspraak (I)

Bekkum, A.J. van. Christenen en rechtspraak (II)

Beuker, H. Hoe de Gereformeerde Kerk der vaderen een Nederlandsch Hervormd kerkgenootschap werd

Beuker, H. Hoe de Gereformeerde Kerk der vaderen een Nederlandsch Hervormd kerkgenootschap werd (II)

Beuker, H. Hoe de Gereformeerde Kerk der vaderen een Nederlandsch Hervormd kerkgenootschap werd (III)

Boer, E.A. de. Beleven van de belijdenis

Boer, E.A. de. Belijdenis en ondertekening

Boer, E.A. de. Belijdenis en leergesprek

Bos, T. De Kerk

Bouwman, M. Noopt instemming met Voetius’ beschouwing over het Gezag de Synoden tot veroordeeling der Doleantie?

Bouwman, M. De Gereformeerde Kerken zelve schuldig aan veroordeling van opkomst en voortgang der Doleantie beweging? (I)

Bouwman, M. De Gereformeerde Kerken zelve schuldig aan veroordeling van opkomst en voortgang der Doleantie beweging? (II)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (I)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (II)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (III)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (IV)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (V)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (VI)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (VII)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (VIII)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (IX)

Bouwman, M. Synodale schorsing „buiten kerkenraad en classis om” onwettig?

Bouwman, M. Het recht der Synoden tot schorsing van predikanten enz. in art. 79 uitgedrukt

Bouwman, M. Een op goede gronden uitgesproken synodale censuur sluit de toestemming der plaatselijke kerk in zich

Bremmer-Lindeboom, L.G.A. De vrouw in de gemeente: aspecten en vragen

Bruggen, J. van. Afbakening van de ambten

Buijs, P.D.J. Overdoop en weer terug

Deddens, P. De Utrechtsche Synode en het Gereformeerd Kerkrecht (I)

Deddens, P. De kerkrechtelijke beslissingen der Utrechtsche Synode (II)

Deddens, P. De Utrechtsche Synode en het Gereformeerd Kerkrecht (III)

Deddens, P. De Utrechtsche Synode en het Gereformeerd Kerkrecht (IV)

Deddens, P. De Utrechtsche Synode en het Gereformeerd Kerkrecht (V)

Deddens, P. Het Ontwerp voor een Kerkorde der Nederlandsch Hervormde Kerk

Dijkstra, A.B., Westra, S., Wijnalda, H. Tenslotte is alles in allen

Doedens, J.J.T. Vrijgevochten vrouwen in Korinte?

Dorland, P. Uitleggen of inlezen 1

Dorland, P. Uitleggen of inlezen 2:

Golverdingen, M. Leidraad en beslisschema bijzondere kerkvisitatie

Golverdingen, M. Kerkrecht en kerkelijke rechtspraak

Golverdingen, M. Gereformeerd Kerkrecht

Greijdanus, S. Het kerkrechtelijk stelsel van Dr M. Boumans boek „Voetius over het gezag der Synoden” geene veroordeling van opkomst en voortgang der Doleantiebeweging?

Greijdanus, S. Wederwoord (I)

Greijdanus, S. Wederwoord (II)

Greijdanus, S. Wederwoord (III)

Greijdanus, S. Over vragen van Gereformeerd Kerkverband

Greijdanus, S. Het nieuwe Kerkrecht in de praktijk

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (I)

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (II)

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (III)

Greijdanus, S. Nieuw kerkrecht

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (IV)

Greijdanus, S. Niet geslaagd

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (V)

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (VI)

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (VII)

Greijdanus, S. Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius (VIII)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (I)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (II)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (III)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (IV)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (V)

Greijdanus, S. De quaestie van het nieuwe kerkrecht (VI)

Greijdanus, S. Het punt in geschil

Greijdanus, S. Over hiërarchie

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (I)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (II)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (III)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (IV)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (V)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (VI)

Greijdanus, S. De kerken in Synode saamgekomen (VII)

Greijdanus, S. Twee beteekenisvolle studies

Greijdanus, S. Confoederatie òf hiërarchie? (I)

Greijdanus, S. Confoederatie òf hiërarchie? (II)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (I)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (II)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (III)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (IV)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (V)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (VI)

Greijdanus, S. Dr F.L. Rutgers en Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman over het oude, Gereformeerde, kerkrecht (VII)

Greijdanus, S. Voetius over het gezag der meerdere vergaderingen en over eventueel conflict daarmee

Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 1

Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 2

Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 3

Groen, P. De verzwegen zestiende conclusie van het kerkrechtelijk rapport der Generale Synode van Utrecht 1946

Harmannij, J. Uitdaging van praktijk aan theorie

Harmannij, K. Overname van tucht

Harmannij, K. Hoor en wederhoor

Harmannij, K. Ambtsgeheim

Harmannij, K. Verhuizende doopleden

Harmannij, K. Feitelijke onttrekking

Harmannij, K. Een vergadering van kerken

Harmannij, K. Wanneer staat iemand buiten?

Harmannij, K. Waar staat dat? Nergens!

Harmannij, K. Regeltjeskerk of vrijheid

Harmannij, K. Wie vaardig je af naar de classis?

Harmannij, K. Visitatie: hoe ver mag je gaan?

Harmannij, K. Hoe hard telt het huisbezoek?

Harmannij, K. Kerkenraad zonder diakenen even wennen

Harmannij, K. En ondertussen een nieuwe kerkorde

Harmannij, K. Kan ik lid worden?

Heuvel, P. van den. Bevestiging ouderling-kerkvoogd

Heuvel, P. van den. Overkomst uit een andere kerk

Heuvel, P. van den. Verhouding kerkenraad en kerkvoogdij

Heuvel, P. van den. Meerderheid van stemmen (1)

Heuvel, P. van den. Meerderheid van stemmen (2)

Heuvel, P. van den. Preekbevoegdheid

Heuvel, P. van den. Consideratie door de classicale vergadering

Heuvel, P. van den. Verkiezing ambtsdragers

Heuvel, P. van den. Is de centrale kerkenraad de baas?

Heuvel, P. van den. Vacaturebeurten

Heuvel, P. van den. Het dopen van een geadopteerd kind (1)

Heuvel, P. van den. Het dopen van een geadopteerd kind (2)

Heuvel, P. van den. Hervormde wijkgemeente binnen het SoW-proces

Heuvel, P. van den. Het beantwoorden van doopvragen

Heuvel, P. van den. Benoeming van een organist — na overleg

Heuvel, P. van den. De zesjaarlijkse stemming (1)

Heuvel, P. van den. De zesjaarlijkse stemming (2)

Heuvel, P. van den. Bevoegdheden van een moderamen

Heuvel, P. van den. Heeft een jeugdouderling stemrecht? (1)

Heuvel, P. van den. Heeft een jeugdouderling stemrecht? (2)

Heuvel, P. van den. Dooperkenning

Heuvel, P. van den. Kerkelijke rechtspraak in de Gereformeerde Gemeenten

Heuvel, P. van den. In hoger beroep?

Heuvel, P. van den. De Hervormde Kerk niet meer presbyteriaal?

Heuvel, P. van den. De rechtspositie van de pastoraal werker (1)

Heuvel, P. van den. De rechtspositie van de pastoraal werker (2)

Heuvel, P. van den. Hervormde wijkgemeente in SoW

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers [1]

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers [2]

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers [3]

Heuvel, P. van den. Plaats van ouderling-kerkrentmeester

Heuvel, P. van den. Vormen van een ringverband

Heuvel, P. van den. Kerkorde en eredienst (1)

Heuvel, P. van den. Kerkorde en eredienst (2)

Heuvel, P. van den. Ambtsdrager met bepaalde opdracht

Heuvel, P. van den. Nieuwe leden

Heuvel, P. van den. Dubbellidmaatschap

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers

Houtman, F.W. De kerkorde en de jurist

Jong, K.W. de. Liturgische formulieren willen serieus genomen worden

Jonge, A. de. Missionair aspect onderbelicht

Krol, J.R. Ingezonden

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (I)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (II)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (III)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (IV)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (V)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (VI)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (VII)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (VIII)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (IX)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (X)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (XI)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (XII)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (XIII)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (XIV)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (XV)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (XVI)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (XVII)

Kuyper, A. Van het Kerkelijk ambt (XVIII. Slot)

Kuyper, H.H. De kerkelijke besluiten van de Synode van Assen

Kuyper, H.H. Napleiten (I)

Kuyper, H.H. Napleiten (II)

Kuyper, H.H. Napleiten (III)

Kuyper, H.H. Napleiten (IV)

Kuyper, H.H. Napleiten (V)

Kuyper, H.H. Napleiten (VI)

Kuyper, H.H. Napleiten (VII)

Kuyper, H.H. Napleiten (VIII)

Kuyper, H.H. Napleiten (IX)

Kuyper, H.H. Napleiten (X)

Kuyper, H.H. Napleiten (XI)

Kuyper, H.H. Napleiten (XII)

Kuyper, H.H. Napleiten (XIII)

Kuyper, H.H. Voetius over het gezag der Synoden

Kuyper, H.H. Bindende besluiten of adviezen

Kuyper, H.H. Is er tegenspraak?

Kuyper, H.H. Het oude Kerkrecht der Christelijke Gereformeerde Kerk

Kuyper, H.H. Oud of nieuw kerkrecht

Kuyper, H.H. Een tweetal vragen (I)

Kuyper, H.H. Een tweetal vragen (II)

Kuyper, H.H. Een tweetal vragen (III)

Kuyper, H.H. Het tuchtrecht der meerdere vergaderingen

Kuyper, H.H. Dr. A. Kuyper en het kerkverband (I)

Kuyper, H.H. Dr. A. Kuyper en het kerkverband (II)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (I)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (II)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (III)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (IV)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (V)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (VI)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (VII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (VIII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (IX)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (X)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XI)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XIII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XIV)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XV)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XVI)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XVII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XVIII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XIX)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XX)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XXI)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XXII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XXIII)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XXIV)

Kuyper, H.H. De drieërlei macht (XXV)

Kuyper, H.H. Prof. Greijdanus en ons Kerkrecht (I)

Kuyper, H.H. Prof. Greijdanus en ons Kerkrecht (II)

Kuyper, H.H. Prof. Greijdanus en ons Kerkrecht (III)

Kuyper, H.H. Het Goddelijk recht der Synodes (I)

Kuyper, H.H. Het Goddelijk recht der Synodes (II)

Kuyper, H.H. Het tuchtrecht der Synodes (I)

Kuyper, H.H. Het tuchtrecht der Synodes (II)

Kuyper, H.H. Het tuchtrecht der Synodes (III)

Lonkhuyzen, J. van. De Voetius-Interpretatie van Dr. M. Bouwman

Niemeijer, P. Oudere doopleden

Oldenhuis, F.T. Kerkorde en rechtswetenschap

Post, J.J.H. Presbyteriaal kerkrecht

Quant, D. Kerkenraad, Classis, PS, GS...

Quant, D. Vragen rond de avondmaalsviering

Quant, D. De classis en de deputaten naar Art. 49 K.O.

Quant, D. Ontzeggen of ontraden?

Quant, D. Met last en macht

Quant, D. Het beroepingswerk

Quant, D. Over classis contracta en attesten

Quant, D. Nog eens: predikantsvacatures

Quant, D. Geen kerkenraad meer... wat dan?

Quant, D. Enkele aspecten van een leesdienst

Quant, D. De kerkenraad: geestelijk met een zakelijk karakter

Quant, D. De commissie van beheer: zakelijk met een geestelijk karakter (1)

Quant, D. De commissie van beheer: zakelijk met een geestelijk karakter (2)

Quant, D. De consulent

Quant, D. Over handtekeningen

Quant, D. Samenwerking met andere kerken (1)

Quant, D. Samenwerking met andere kerken (2)

Quant, D. Samenwerking met andere kerken (3)

Roeleveld, L. Kerkeraadloze kerken

Roeleveld, L. Kerkverandering en haar gevolgen

Roeleveld, L. Kerkverband: societas

Roeleveld, L. De stand van het proces Hasselt

Roeleveld, L. Rechtspersoonlijkheid van Gereformeerde Diaconieën

Roosenbrand, J. Predikant: baan of ambt?

Rutgers, F.L. Doop van kinderen, die de eerste kindsheid reeds ontwassen zijn

Rutgers, F.L. De verplichting tot het helpen van vacante kerken

Rutgers, F.L. De officieele tekst van de Liturgie der Geref. Kerken in Nederland

Rutgers, F.L. De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht I

Rutgers, F.L. De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht II

Rutgers, F.L. De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht III

Rutgers, F.L. De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht IV (Slot)

Veenhof, C. De zelfstandigheid der plaatselijke kerken en de kerkelijke moeilijkheden

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (I)

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (II)

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (III)

Velde, M. te. De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (IV) (Slot)

Velde, M. te. Kerkorde en kerkverband in kerkelijke samensprekingen

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (I)

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (II)

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (III)

Velde, M. te. De afbakening van de ambten (IV)

Velde, M. te. Afbakening van de ambten vandaag

Velde, M. te. Nadere toelichting (I)

Velde, M. te. Nadere toelichting (II)

Verkerk, M.J., Verkerk-Vegter, C. Vrouwelijke gaven en mannelijke ambten

Voorberg, P.L. Herordening van ambtelijke structuren?

Vos, J.H. Iets over Kerk, Lidmaatschap en Avondmaal

Vries, W.G. de. Kerkorde en rechtswetenschap (I)

Vries, W.G. de. Kerkorde en rechtswetenschap (II)

Vries, W.G. de. Kerkorde en rechtswetenschap (III)

Vries, W.G. de. Kerkorde en rechtswetenschap (IV)

Vries, W.G. de. Kerkorde en rechtswetenschap (V) (Slot)

Vries, W.G. de. Nogmaals: Kerkorde en rechtswetenschap (I)

Vries, W.G. de. Nogmaals: Kerkorde en rechtswetenschap (II)

Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 1

Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 2

Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 3

Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 4

Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 5

Wierenga, W. Weerwoord op kritiek