|341|

213. Indien iemand Zondags geregeld elders vertoeft dan waar hij in de week zijn werk heeft, waar behoort hij dan als lid te boek te staan?

Zie ook onder: Avondmaal vr. 123.

(1908.)

354. Op uw tweede vraag is het antwoord heel eenvoudig. Het bedoelde jonge mensch is natuurlijk geheel vrij, om zijn Zaterdag en Zondag door te brengen op een andere plaats dan waar hij zijn werkkring heeft: daarvoor heeft hij waarlijk geen kerkeraadsverlof noodig. En dan spreekt ook vanzelf, dat hij op die andere plaats den dienst des Woords en der Sacramenten geregeld bijwoont: ook daarvoor heeft hij geen verlof noodig, en het zou zelfs ongerijmd zijn, dat aan een kerkeraad te vragen. Hij woont dan feitelijk op twee plaatsen (’t geen natuurlijk niets te maken heeft met „wettig domicilie”, een heel ander begrip), en kan voor zijn „kerkelijk” domicilie (d.i. waar hij als lid te boek staat) tusschen die twee kiezen, waarbij zeker het eenvoudigst is, dat hij te boek staat, ter plaatse, waar hij Woord en Sacramenten gebruikt, en vanwaar de kerkeraad hem des vereischt ook zou kunnen aanbevelen (voor opzicht) aan den kerkeraad van de plaats, waar hij in de week werkt.


Rutgers, F.L. (1922)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 82