211. Mag een attestatie zonder adres worden afgegeven?

 

(1907.)

352. Uit den aard der zaak komt het dikwijls voor, dat een lid van een onzer kerken (vooral van een groote kerk, als Amsterdam), naar een ander land of naar een ander werelddeel vertrekt, zonder dat hij bij zijn vertrek reeds weet, waar hij zich

|338|

vestigen zal, of zonder dat aan hemzelven of aan den kerkeraad bekend is, welk soort van Christelijke of Gereformeerde kerken aldaar zijn. Natuurlijk kan dan geen naam of adres worden opgegeven op de attestatie, die aan hem gegeven wordt, en die hij in ieder geval noodig heeft om zich in zijne nieuwe woonplaats als Christen-broeder althans eenigszins te doen erkennen. Men vult dan op de attestatie eenvoudig in, dat zij gegeven werd om te dienen als getuigenis voor de „B.B. in Italië”, of „in Zuid-Afrika”, of „in Noord-Amerika", of wat het zijn moet; en de vertrekkende moet dus zelf beoordeelen, bij welke kerk in zijne nieuwe woonplaats hij als Gereformeerde, zich het best voegen kan. Maar in geen geval mag attestatie geweigerd worden, enkel en alleen omdat nog niet bekend is, waar hij precies heengaat of hoe het kerkelijk aldaar gesteld is. Zulke weigering zou op geen enkelen grond of zelfs schijngrond steunen, en groot onrecht zijn.

Afkondiging van gevraagde attestatie geschiedt alleenlijk met het doel, ieder gemeentelid erover te hooren, opdat eventueele bezwaren tegen belijdenis of wandel bij den kerkeraad kunnen ingebracht worden. Daarvoor nu doet het hoegenaamd niets ter zake, waarheen de vertrekkende verhuist. Toch is het usantie, om, wanneer de kerkeraad dat weet (gelijk natuurlijk in den regel het geval is) den naam van die plaats of kerk ook te noemen. En daar is ook zeker niets tegen; terwijl het, althans in groote gemeenten, zijn nut kan hebben, omdat men, bij de vele gelijke namen, die er zijn, dan te eerder en te beter weet, wie bedoeld is.

Voor attestaties is het steeds voldoende geacht, dat de opvraging eenmaal werd afgekondigd. Ik geloof niet, dat het in eenige kerk ooit tweemaal of meermalen geschied is of geschiedt.


Rutgers, F.L. (1922)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 82