|288|

188. Welke is de volgorde der censuur in art. 76 en 77?

 

(1896.)

318. Uwe tweede vraag begrijp ik niet goed, omdat ik niet weet, welke zin door u gegeven wordt aan de woorden „afhouding van het Avondmaal”, „eigenlijke censuur”, „1e trap” enz. Alle eigenlijke censuur begint natuurlijk met den 1en trap, d.i. met de officieele en formeele af houding van het Avondmaal, die in art. 76 genoemd wordt. Blijkt dit, na vele vermaningen enz. niet te helpen, dan moet de 2e trap volgen, die in art. 77 beschreven wordt; en deze heeft dan weer drie stadiën of perioden, waarvan de eerste (die van de censuur van art. 76 o.a. hierin onderscheiden is, dat zij melding maakt van de reeds vroeger geschiede doch vruchtelooze afhouding van het Avondmaal, en dat zij altijd openlijk voor de gemeente geschiedt, ’t geen bij de afhouding volgens art. 76, d.i. bij den 1en trap der censuur, nog niet vereischt wordt) blijkbaar onderstelt, dat de censuur wegens art. 76 voorafging.


Rutgers, F.L. (1922)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 76
Kerkorde GKN (1905) Art. 77