152. Mag een kerkelijke huwelijksbevestiging door een ouderling geschieden?

 

(1916.)

259. Een kerkelijke huwelijksbevestiging is een openbare dienst des Woords, wel naar aanleiding van een bepaald onderwerp, en met toepassing daarop, maar daardoor toch evengoed een dienst des Woords als een gewone samenkomst der gemeente. Voor zulk een dienst nu heeft een ouderling geenerlei roeping of bevoegdheid, evenmin als hij die heeft voor de gewone prediking of voor den dienst der sacramenten.

Maar kan de moeielijkheid van de vacante kerk te X niet op andere wijze worden weggenomen?

B.v. zóó, dat de kerkelijke huwelijksbevestiging aldaar des Zaterdags terstond na het burgerlijk huwelijk plaats heeft. Als de consulent, gelijk ge schrijft, Maandags of Dinsdags te X zijn kan, zal dit Zaterdags toch ook wel kunnen, als hij het vooraf weet, en dus zijn Zaterdagschen arbeid op Vrijdag of Donderdag doet.

Of wel zóó, dat de bruidsparen te X samen een dag afspreken

|224|

voor het huwelijk, zoodat er een aantal kerkelijke bevestigingen tegelijk kunnen plaats hebben, en daarvoor dan wel een predikant zal te vinden zijn; vooral als de Classe dan juist op zulk een dag de vacaturebeurt stelt.


Rutgers, F.L. (1922)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 70