140. Mag een weduwnaar met zijn stiefdochter huwen?

 

(1912.)

234. Naar aanleiding van een zeer ergerlijk en treurig geval, dat zich in uwe gemeente voordoet, vraagt ge mij, of de kerkeraad bij den man, die als weduwnaar met zijne stiefdochter in zondige gemeenschap leefde, erop mag en moet aandringen, dat zij met elkander huwen.

Hierop moet het antwoord eenvoudig zijn, dat daarvan geen sprake zijn kan, aangezien hier te lande (gelijk ook buitenslands) zulk een huwelijk tusschen vader en dochter (of stiefdochter, die hierbij in onze wet met eene eigene dochter terecht wordt gelijkgesteld) absoluut verboden is in onze burgerlijke wet (B. W. art. 87), en daarvan geenerlei dispensatie mogelijk is.

Dit is op zichzelf natuurlijk volkomen afdoende; zoodat ook niet verder behoeft gesproken te worden over andere bezwaren tegen zulk een huwelijk (waar uw brief ook van spreekt).


Rutgers, F.L. (1922)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 70