128. Mag een belijdend lid eener andere kerk, die door force majeur (oorlog) geen attestatie kan overleggen, aan het Heilig Avondmaal deelnemen?

 

(1910.)

210. Inzake toelating van A tot het Avondmaal, spreekt vanzelf, dat van haar niet kan geëischt worden: overleggen eener attestatie. En evenzeer spreekt vanzelf, dat in dit geval het ontbreken van attestatie niet van het Avondmaal mag doen uitsluiten. Uw kerkeraad moet dan doen, wat in geval van vervolging enz. de Gereformeerde kerkeraden altijd deden, nl. iemand als lid inschrijven en tot het Avondmaal toelaten op mondelinge attestatie van één of meer bekende en betrouwbare broeders, die verklaren, dat de persoon in quaestie in eene zusterkerk tot het Avondmaal was toegelaten en onbesproken van wandel is, en door force majeure geen gewone attestatie kan overleggen. Op zulke verklaringen hebben we hier in Amsterdam reeds menigen Z. Afrikaner als lid ingeschreven en tot het Avondmaal toegelaten. Voor A zal uw eigen verklaring natuurlijk voor den kerkeraad wel voldoende zijn.


Rutgers, F.L. (1922)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 61