Artikel 102
1. De generale synode kan het in artikel 101, lid 1, bepaalde van toepassing verklaren op andere door de kerken in het leven geroepen instellingen.
2. In dat geval is het verder in artikel 101 bepaalde van overeenkomstige toepassing, tenzij de synode dienomtrent anders besluit.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde besluiten zullen een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen behoeven.

 

Het verlenen van rechtspersoonlijkheid

Bij de aanwijzing van het zendingscentrum als rechtspersoon is meteen overwogen, dat in de toekomst de mogelijkheid zal ontstaan tegenover nog andere soortgelijke instellingen binnen het kerkverband op dezelfde wijze

|345|

te werk te gaan. Daarom werd het wenselijk geacht in de kerkorde een artikel te doen opnemen, dat daartoe op een gemakkelijke wijze de weg zou ontsluiten. Dit is de strekking van artikel 102.

In een dergelijk geval behoeft er dan niet eerst een wijziging in de kerkorde zelf te worden aangebracht. Men kan volstaan met het nemen van een gewoon synodebesluit, waarbij de in artikel 101 ontworpen regeling van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. In het derde lid van dit artikel wordt er nog aan toegevoegd, dat een besluit der synode in die zin een gekwalificeerde meerderheid behoeft, te weten van twee derden der uitgebrachte stemmen. Een dergelijke restrictie is hier onontbeerlijk, omdat dient voorkomen te worden dat een zo belangrijke beslissing alleen met een toevallige meerderheid van geringe omvang tot stand zou komen. Een zodanige beslissing wordt daarmede op één lijn gesteld met de in artikel 62 bedoelde besluiten, welke eveneens alleen tot stand kunnen komen met twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Het is denkbaar, dat in geval van een aanwijzing door de synode gelijk in dit artikel bedoeld, zij toch aan een andere regeling dan die met betrekking tot het zendingscentrum bestaat, de voorkeur geeft. Dan zal, gelijk in het tweede lid wordt bepaald, de synode zulks kunnen beslissen en zal ter zake een nieuw statuut moeten worden opgemaakt. Ten overvloede wijs ik er op, dat dit statuut niet anders dan met twee derden der uitgebrachte stemmen tot stand kan komen.


Nauta, D. (1971)


COMMENTAAR OP
Kerkorde GKN (1971) Art. 102