Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

V. Stoffelijke aangelegenheden en vertegenwoordiging

Artikel
102

1. De generale synode kan het in artikel 101, lid 1, bepaalde van toepassing verklaren op andere door de kerken in het leven geroepen instellingen.
2. In dat geval is het verder in artikel 101 bepaalde van overeenkomstige toepassing, tenzij de synode dienomtrent anders besluit.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde besluiten zullen een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen behoeven.