|485|

Artikel 139
Wijziging van de kerkorde kan alleen geschieden krachtens besluit van de generale synode.

 

Wijziging van de kerkorde

Dit artikel stemt overeen met een bepaald element in het laatste artikel der oude kerkorde. Er wordt daar gezegd, dat verandering van de artikelen der kerkorde mogelijk is, indien het profijt der kerken zulks vereist, en voorts dat de bevoegdheid om een dergelijke verandering aan te brengen alleen toekomt aan de generale of nationale synode.

In de herziene kerkorde is dit laatste artikel zeer beknopt gehouden. Hier wordt de gedachte uitgesproken, dat wijziging van de kerkorde mogelijk is. Zij mag niet als een onveranderlijke grootheid worden beschouwd. Het is integendeel zo, dat als de omstandigheden van plaats en tijd zulks vereisen, er geen enkel bezwaar behoeft te bestaan wijzigingen in de bepalingen aan te brengen, uiteraard alleen voorzover daar goede gronden voor blijken te bestaan en zij ook overigens verantwoord zijn. De bevoegdheid om het besluit daartoe te nemen, komt uitsluitend toe aan de generale synode, zulks met inachtneming van het in de kerkorde dienomtrent bepaalde. Het tweede hoofdstuk biedt daarvoor de nodige aanwijzingen.


Nauta, D. (1971)


COMMENTAAR OP
Kerkorde GKN (1971) Art. 139