Artikel 81
1. De catechese wordt gegeven in directe aansluiting aan de Heilige Schrift; als voornaamste leerboek zal daarbij dienst doen de Heidelbergse Catechismus.
2. Voor het overige is de keuze van de leerboeken en de andere leermiddelen toevertrouwd aan de dienaar des Woords, die daarover met de kerkeraad overleg pleegt.

 

Hulpmiddelen bij de catechese

Dit artikel geeft enige bepalingen met betrekking tot het leerboek en de andere leermiddelen voor de catechisatie. Het is goed, dat er ook in dat opzicht een kerkelijk voorschrift bestaat en dat deze aangelegenheid niet geheel is overgelaten aan het persoonlijk inzicht van de catecheet of zelfs aan het inzicht van de kerkeraad. Er blijft nog genoeg ruimte en vrijheid voor het initiatief van de catecheet.

Als voornaamste leerboek schrijft de kerkorde voor de Heidelbergse Catechismus. Deze is vanouds het leerboek geweest in de Gereformeerde kerk en bezit in dat opzicht uitnemende kwaliteiten. Toch doet zich in toenemende mate de behoefte gevoelen aan een nieuw leerboek. Af en toe zijn er wel pogingen ondernomen om in die behoefte te voorzien, maar tot dusver steeds met een negatief resultaat. Het blijft echter broodnodig dat er in het genoemde opzicht een afdoende voorziening wordt getroffen. De jongeren dreigen anders steeds verder af te komen te staan van de leer der kerk, die hun op de catechisatie moet worden bijgebracht.

Heel belangrijk is de bepaling in het eerste lid van dit artikel, die aangeeft dat de catechese zal worden gegeven in directe aansluiting aan de Heilige Schrift. Deze bepaling overheerst de bepaling ten aanzien van de Catechismus als het voornaamste leerboek. Daarmede wordt vastgelegd, dat bij

|288|

het catechetisch onderricht de Heilige Schrift in het centrum behoort te staan. De catecheet zal in heel zijn onderwijs moeten aanknopen bij de Bijbel, hierin zal hij steeds weer zijn uitgangspunt moeten nemen. Welbeschouwd is het dan onvermijdelijk, dat de Bijbel in de catechisatie aanwezig is en dat de catechisanten de Bijbel voor zich op tafel hebben en telkens weer krijgen op te slaan en te lezen. Wanneer aan deze regel goed de hand wordt gehouden, is de omstandigheid dat men een oud leerboek als de Heidelbergse Catechismus moet gebruiken, niet een zo ernstig bezwaar als wanneer deze Catechismus het een en het al was voor het ingeleid worden in de leer der kerk. Het leven direct bij de Bijbel en het putten uit deze bron is het beste middel om het onderricht op de catechisatie zo actueel en persoonlijk mogelijk te maken. Het tweede lid verstrekt nog een aanwijzing voor wat betreft de keuze van verdere leerboeken en leermiddelen. Deze kunnen bij een degelijk onderwijs op dit gebied niet worden gemist. Uit de aard der zaak kan de kerkorde die boeken en leermiddelen niet noemen. Het is de taak van de catecheet in dat opzicht een keuze te doen en eventueel zelf maatregelen te nemen tot het verkrijgen van goede leermiddelen. Met de door hem genoten opleiding moet hij in staat zijn die taak na te komen.

De kerkorde bepaalt, dat hij bij die keuze overleg zal plegen met de kerkeraad. Deze zal veelal niet deskundig genoeg zijn om de geschiktheid van de gekozen leerboeken en andere leermiddelen te beoordelen. Maar er komen bij de keuze daarvan allerlei vragen aan de orde, waarin de kerkeraad competent genoeg is om mede een oordeel te geven. Van belang is het ook, dat op die wijze er eerder bereidheid zal zijn bij de kerkeraad om de benodigde gelden beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van bepaalde leermiddelen.


Nauta, D. (1971)


COMMENTAAR OP
Kerkorde GKN (1971) Art. 81