Artikel 55
1. De particuliere synode zal ieder jaar eenmaal worden samengeroepen in gewone bijeenkomst ter behandeling van de voorkomende zaken.
2. Zij kan ook in buitengewone bijeenkomst worden samengeroepen.

 

Jaarlijkse bijeenkomst van de particuliere synode

Is in het vorige artikel gehandeld over de samenstelling van de particuliere synode, dit artikel geeft een aanwijzing over de frequentie van haar bijeenkomen. De bedoeling is dat de particuliere synode eenmaal per jaar bijeenkomt. In dit opzicht is er dus onderscheid met de classicale vergadering, welke gewoonlijk viermaal des jaars haar bijeenkomsten belegt. De hier opgenomen bepaling stemt overeen met de bepaling in de oude kerkorde. Het

|210|

ligt ook geheel in de rede, dat de particuliere synode veel minder vaak behoeft zitting te houden; de door haar te behandelen zaken zijn minder omvattend dan die in de classis aan de orde plegen te komen.

Het merkwaardige geval doet zich voor, dat er geen bepaalde omschrijving valt te geven van de aangelegenheden die de particuliere synode krijgt te behandelen. Wat betreft de zaken, die in de classis en die in de generale synode aan de orde komen, levert het geen moeite op dienomtrent een algemene aanwijzing te verstrekken. De kerkorde geeft daarover dan ook enkele bepalingen. Maar ten aanzien van de particuliere synode blijkt dit punt enige moeite op te leveren. In de oude kerkorde wordt in dat opzicht zelfs een volstrekt stilzwijgen bewaard. In het onderhavige artikel staat er althans nog een algemene aanwijzing, dat de particuliere synode namelijk wordt samengeroepen ter behandeling van de voorkomende zaken. Veel zegt deze uitdrukking echter niet. De vraag is toch, wat voor zaken er kunnen voorkomen. Wij kunnen er alleen van zeggen, dat het zaken zijn, die in de mindere vergaderingen, dus de desbetreffende kerkeraden en classes, niet konden worden afgehandeld. Bepaalde zaken, welke als zodanig tot de bevoegdheid der particuliere synode behoren buiten die in de mindere vergaderingen niet afgehandelde aangelegenheden, zijn er niet te noemen. In verband met het vorenstaande zal het begrijpelijk zijn, dat de particuliere synode gewoonlijk niet vaker dan eenmaal per jaar behoeft bijeen te komen en dat zij veelal haar zaken in de loop van één dag kan afdoen. Alleen een moeilijke appèlzaak kan er soms toe nopen de tijdsduur te verlengen.

Het tweede lid bepaalt, dat de particuliere synode ook in buitengewone bijeenkomst kan worden samengeroepen. Men kan de vraag stellen, of de formulering van dit artikel niet aanmerkelijk kan worden vereenvoudigd. Wanneer de bepaling luidde, dat de particuliere synode ieder jaar ten minste eenmaal zal worden samengeroepen, had men heel het tweede lid kunnen schrappen. Deze methode is echter met opzet niet gevolgd. Door de onderscheiding van gewone en buitengewone bijeenkomst uitdrukkelijk te gebruiken, vestigt de kerkorde er de aandacht op, dat de particuliere synode ter zake een bepaling moet opnemen in haar huishoudelijke regeling. Daarin behoren namelijk de bijzonderheden omtrent de wijze van samenroeping te worden geregeld.


Nauta, D. (1971)


COMMENTAAR OP
Kerkorde GKN (1971) Art. 55