|5|

Woord vooraf

 

In een in het Ouderlingenblad verschenen artikelenreeks heb ik indertijd een toelichting gegeven van de herziene kerkorde van de Gereformeerde Kerken. Voor de aandrang om deze artikelen te bundelen en in een afzonderlijk boekwerk te publiceren, ben ik na enig beraad gezwicht. Niet evenwel zonder er vooraf zorg voor te dragen dat het toen geschrevene een grondige omwerking onderging en op allerlei punten de nodige aanvulling ontving. Met name achtte ik het ook geraden in een algemene inleiding, zij het beknopt, opzettelijk aandacht te schenken aan betekenis en karakter die op gereformeerd standpunt toekomen aan een kerkorde.

In het najaar van 1970 legde ik de laatste hand aan mijn manuscript. Daarbij heb ik nog rekening kunnen houden met de beslissingen van de generale synode van Sneek, die toen juist haar zittingen beëindigde.

Eigenlijk ben ik er van uitgegaan, dat tegen de tijd van de verschijning van mijn Verklaring van de kerkorde de officiële uitgave van de kerkorde zelf reeds het licht zou hebben gezien. Nu zulks onzeker blijkt te zijn, moet ik er de gebruiker van dit boekwerk op wijzen dat hier de tekst en de nummering van die officiële uitgave bereids zijn gevolgd.

D. NAUTA

Amsterdam, 10 juli 1971.


Nauta, D. (1971)