Artikel 50

Archieven

De kerkeraden en de meerdere vergaderingen behoren goed te zorgen voor de archieven.

 

Zorg voor archieven

De synode wijst de kerkeraden, classes en particuliere synoden op de noodzaak van het bewaren en verzorgen van de archieven; zij vestigt er met klem de aandacht op, dat geen enkel stuk als onbelangrijk mag worden beschouwd.

(Groningen 1946, art. 212)

 

Met alle nadruk wordt bij de particuliere synoden aangedrongen op de zorgvuldige bewaring van haar archief en verzocht mede te werken, dat in de classes in haar ressort voor de archieven de vereiste zorg wordt gedragen.

(Rotterdam 1917, blz. 45)

 

Particulier synodale acta voor generaal archief

Aan de particuliere synoden wordt gevraagd telkens twee exemplaren van haar acta voor het generaal archief in te zenden bij de archief-bewarende instantie.

(Amersfoort 1948, art. 39)

 

Archief- en documentatiecentrum (ADC)

De synode besluit:
1. over te gaan tot de stichting en inrichting van een archief- en documentatiecentrum (ADC) van de gereformeerde kerken in Nederland;
2. opdracht te geven tot het aanstellen van een full-time functionaris, die onder verantwoordelijkheid en toezicht van het deputaatschap voor archief en documentatie een drieledige taak zal hebben:
a. het verzamelen en beheren van archief- en documentatiemateriaal van instanties en personen dat betrekking heeft op de geschiedenis van de gereformeerde kerken in Nederland;
b. het dienen van kerkelijke en semi-kerkelijke instanties met advies en voorlichting ten aanzien van het beheer van haar archieven en documentatie;
c. het bevorderen van kennis en onderzoek op het gebied van de geschiedenis van de gereformeerde kerken in Nederland;
4. de door de arbeid van eerdere deputaatschappen verworven archieven en documentatie naar het ADC te doen overbrengen;
5. de archieven van de generale synoden en haar deputaatschappen, thans nog bewaard en beheerd door de Gereformeerde Kerk te Groningen-West, eveneens naar het ADC te doen overbrengen;
6. de deputaten voor archief en documentatie te machtigen en op te dragen alle verdere maatregelen te nemen die voor de uitvoering van de hierboven onder 1-5 genoemde besluiten nodig zijn.

(Leeuwarden 1990, art. 145)

 

Deputaten voor archief en documentatie

De synode draagt aan nieuw te benoemen deputaten op:
1.  a. archief- en documentatiemateriaal te verzamelen en te beheren, dat van belang is voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, met name sinds de Vrijmaking in 1944 en volgende jaren; in het bijzonder wanneer zulk materiaal anders dreigt verloren te gaan;
b. te zorgen dat de afgesloten gedeelten van de archieven van generaal-synodale deputaatschappen worden overgebracht naar het ADC;
2. de kerkeraden, de meerdere vergaderingen en haar deputaatschappen, alsmede waar nodig en van belang ook personen en instanties regelmatig te dienen met advies en voorlichting inzake het beheer van archief- en documentatiemateriaal, en de kerkelijke vergaderingen speciaal te dienen met richtlijnen en instructies voor een goed archiefbeheer;
3. te stimuleren dat de in het ADC en in de kerken aanwezige archieven en documentatie worden benut tot bevordering van kennis en onderzoek op het gebied van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland;
4. de kerken te vertegenwoordigen in de Commissie tot registratie van de Protestantse kerkelijke en semi-kerkelijke Archieven (CPA).

Verdere opdrachten en machtiging:
1. 1. alle maatregelen te nemen die voor de instandhouding van het Archief- en Documentatie Centrum (ADC) nodig zijn, alsmede die werkzaamheden uit te voeren, die voortvloeien uit de aanstelling van de door deputaten benoemde en/of te benoemen functionaris(sen):
2. toezicht te houden op de werkzaamheden van de functionaris(sen) waarmee deze geheel en/of gedeeltelijk is (zijn) belast; deputaten zullen daartoe een nader gepreciseerd beleidsplan opstellen, voorts taakomschrijvingen, een geschillenregeling en eventueel andere regelingen vaststellen die nodig zijn met het oog op de arbeidsrechtelijke verhouding(en), en deze ter goedkeuring voorleggen aan de volgende generale synode;
3. het bestuur te blijven vormen van de 'Stichting Exploitatie Archief- en Documentatiecentrum Broederweg 16' en zich in die kwaliteit te houden aan de besluiten van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland door welke zij zijn benoemd;
4. in overleg met het curatorium van de Theologische Universiteit te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, het mogelijk dan wel wenselijk is structureel vorm te geven aan een personele en organisatorische samenwerking  tussen  het ADC en het bibliotheekwezen  van  de Theologische Universiteit dan wel de Universiteit zelf;
2. van de kerken per 1 januari 1997 een quotum te vragen van ten hoogste f 1,75 per lid per jaar en de financiële administratie van de hierboven genoemde Stichting Exploitatie evenals van het deputaatschap te laten controleren door een accountant.

(Berkel en Rodenrijs 1996, art. 38)