|326|

Bylae „A2”

(Van toepassing op emeriti wat weens „onderdom” geëmeriteer het).

BEDIENINGSOOREENKOMS TUSSEN DIE GEREFORMEERDE
KERK ............................................................
VERTEENWOORDIG DEUR DIE KERKRAAD (HIERNA
GENOEM „DIE KERKRAAD”) EN
DS. .............................................

[Die Kerk met wie die Ooreenkoms aangegaan word, is Kerk „A”, en die Kerk aan wie die Emeritus ampshalwe verbind is, is Kerk „B”]

Hiermee kom die Gereformeerde Kerk .............................................
(Kerk „A”) soos volg ooreen met Ds. .............................................:

5. Die bedieningsooreenkoms word voorafgegaan deur ’n proeftyd van 3 (drie) maande, met ingang .............................................

6. Indien beide partye na verstryking van die proeftyd met die ooreenkoms wil voortgaan, sal dit jaarliks hersien word. Dit mag egter met 1 (een) kalendermaand wedersyds beëindig word.

7. Ds. .............................. en sy gesin gaan reeds met die aanvang van die proeftyd as lidmate met attestasie oor na die Gereformeerde Kerk ................................................ (Kerk „A”).

8. Die Kerkraad onderneem om ds. .......................................... en sy gesin soos volg te versorg tydens die duur van hierdie Ooreenkoms:
4.8. Honorarium:
4.9. Huisvesting/toelaag, insluitend water- en elektrisiteitskoste, eiendomsbelasting, assuransie, telefoon:
4.10. Reistoelaag:
4.11. Verlof:

|327|

4.12. Verlofbonus (Dertiende tjek):

14. Ds. ................................................... sal die volgende ampspligte in die gemeente verrig:
5.1 Woord- en sakramentsbediening.
5.2 Kategetiese onderrig.
5.3 Huisbesoek.
5.4 Sieke- en bejaardebesoeke.
5.5 Begrafnisse.
5.6 Voorsitterskap by vergaderings volgens artikel 37 KO; hiertoe word die instemming van die konsulent verkry.

(Haal deur wat nie van toepassing is nie).

15. Aangesien ds. .......................................... die emerituspredikant van die Gereformeerde Kerk .......................................... (Kerk „B”) is, het die Kerkraad geen bevoegdheid om ampstug (volgens artt. 79/80 KO) op ds. .......................................... toe te pas nie. By eventuele wangedrag volgens artikel 80 KO, mag die Kerkraad egter onmiddellik, onder voorsitterskap van die Konsulent, die Ooreenkoms beëindig, en moet hy die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk .......................................... (Kerk „B”) volledig daaroor inlig. Ds. .......................................... en sy gesin is egter volledig onderworpe aan die tug deur die Kerkraad volgens artikels 72 tot 77 KO, solank hulle lidmate van die Gereformeerde Kerk .......................................... (Kerk „A”) is.

16. Ds. .......................................... mag nie afgevaardig word na meerdere vergaderings nie. Hy mag egter meerdere vergaderings bywoon volgens die bepaling van artikel 42 KO.

Geteken op hierdie .......................................... dag van .......................................... 19......... te .......................................

Namens die Kerkraad:
.......................................... (Konsulent/Voorsitter)

.......................................... (Skriba)

|328|

.......................................... (Ds. ..........................................) 

Goedgekeur op hierdie .......................................... dag van ..........................................19......... namens die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk .......................................... (Kerk „B”) deur:

.......................................... (Voorsitter)

.......................................... (Skriba)