|323|

Bylae „A1”

(Van toepassing op emeriti wat weens swak gesondheid moes emeriteer).

BEDIENINGSOOREENKOMS TUSSEN DIE GEREFORMEERDE
KERK ............................................................
VERTEENWOORDIG DEUR DIE KERKRAAD (HIERNA
GENOEM „DIE KERKRAAD”)
EN
DS. .............................................

[Die Kerk met wie die Ooreenkoms aangegaan word, is Kerk „A”, en die Kerk aan wie die Emeritus ampshalwe verbind is, is Kerk „B”]

Hiermee kom die Gereformeerde Kerk .............................................
(Kerk „A”) soos volg ooreen met Ds. .............................................:

1. Die bedieningsooreenkoms is voorlopig vir 1 jaar (een jaar).

2. Ds. .............................. en sy gesin gaan as lidmate met attestasie oor na die Gereformeerde Kerk ................................................ (Kerk „A”).

3. Indien ds. .......................................... ná 1 jaar nog nie volkome duidelikheid het oor sy gesondheidstoestand nie, kan die duur van hierdie ooreenkoms verleng word soos onderling nodig en wenslik geag.

4. Die Kerkraad onderneem om ds. .......................................... en sy gesin soos volg te versorg tydens die duur van hierdie Ooreenkoms:
4.1. Traktement:
4.2. Huisvesting/toelaag, insluitend water- en elektrisiteitskoste, eiendomsbelasting, assuransie, telefoon:
4.3. Motor- of Reistoelaag:

|324|

4.4. Boektoelaag:
4.5. Verlof:
4.6. Verlofbonus (Dertiende tjek):
4.7. Mediese Skema:

5. Ds. ................................................... sal alle ampspligte in die gemeente verrig wat normaalweg deur ’n predikant verrig word. Dit sluit in die voorsitterskap by vergaderings volgens artikel 37 KO.; hiertoe word die instemming van die konsulent verkry.

6. Indien ds. .......................................... se gesondheidstoestand dit vereis, mag hy te eniger tyd, sonder enige vooraf kennisgewing, hierdie Ooreenkoms eensydig beëindig.

7. Indien ds. .......................................... voor die verstryking van 1 jaar oortuig is dat sy gesondheidstoestand sodanig verbeter het, gee hy die Kerkraad kennis dat hy die Ooreenkoms beëindig met die doel om aansoek te doen vir opheffing van sy emeritaat. (Ds. ................................................... en die Kerkraad moet oor die wenslikheid van hierdie artikel baie deeglik besin).

8. Aangesien ds. .......................................... tydens die duur van hierdie Ooreenkoms steeds die emerituspredikant van die Gereformeerde Kerk .......................................... (Kerk „B”) bly, het die Kerkraad geen bevoegdheid om ampstug (volgens artt. 79/80 KO) op ds. .......................................... toe te pas nie. By eventuele wangedrag volgens artikel 80 KO, mag die Kerkraad egter onmiddellik, onder voorsitterskap van die Konsulent, die Ooreenkoms beëindig, en moet hy die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk .......................................... (Kerk „B”) volledig daaroor inlig. Ds. .......................................... en sy gesin is egter volledig onderworpe aan die tug deur die Kerkraad volgens artikels 72 tot 77 KO, solank hulle lidmate van die Gereformeerde Kerk .......................................... (Kerk „A”) is.

9. Indien en wanneer ds. .......................................... se gesondheidstoestand dit toelaat, doen hy langs die ordelike weg aansoek om opheffing van sy emeritaat.

|325|

10. Indien en wanneer die emeritaat van ds. .......................................... opgehef en hy weer „beroepbaar” gestel is, is die Gereformeerde Kerk .......................................... (Kerk „A”) nie verplig om hom te beroep nie.

11. Eweneens is ds. .......................................... nie verplig om ’n eventuele beroep na die Gereformeerde Kerk .......................................... (Kerk „A”) te aanvaar nie.

12. Tydens die duur van hierdie Ooreenkoms mag ds. .......................................... nie afgevaardig word na meerdere vergaderings nie. Hy mag egter meerdere vergaderings bywoon volgens die bepaling van artikel 42 KO.

13. Met verwysing na punt 4 op p. 323 doen die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk .......................................... (Kerk „B”) aansoek by die betrokke Deputate om die uitbetaling van pensioen/ ongeskiktheidsvoordele/emeritaatstraktement (wat ook al van toepassing mag wees) vir die duur van hierdie Ooreenkoms op te skort.

Geteken op hierdie ............................................................ dag van .......................................... 19......... te .......................................

Namens die Kerkraad:

.......................................... (Konsulent/Voorsitter)

.......................................... (Skriba)

.......................................... (Ds. ..........................................)

Goedgekeur op hierdie .......................................... dag van ..........................................19......... namens die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk .......................................... (Kerk „B”) deur:

.......................................... (Voorsitter)

.......................................... (Skriba)