|250|

Artikel 66

 

In tye van oorlog, pestilensie, algemene volksrampe en ander groot beproewings waarvan die druk oral in die kerke gevoel word, moet die klassis wat daarvoor deur die algemene sinode aangewys is, ’n dag van verootmoediging en gebed uitskrywe.

 

„Groot beproewings.”

Hierdie woorde in artikel 66 impliseer dat sulke dae van verootmoediging en gebed slegs in uitsonderlike gevalle van besondere nood uitgeskrywe moet word — en dan ook slegs wanneer die druk „oral in die kerke” gevoel word.

Streng gesproke is elke Sondag ’n „dag van verootmoediging en gebed”.

 

Taak van aangewese klassis.

Die algemene sinode wys ’n klassis aan om te oordeel of sulke dae uitgeskryf moet word. Gewoonlik sal nie gewag kan word vir die geskeduleerde normale byeenkoms van die klassis nie, maar ’n buitengewone klassis sal byeengeroep moet word (kyk p. 201).

Die aangewese klassis kan ook besluit dat ’n classis contracta (kyk p. 33) in spoedeisende gevalle namens die volle klassis kan besluit.

Tans is Klassis Potchefstroom die Klassis wat deur die Algemene Sinode hiervoor aangewys is.

 

Samewerking van ander kerkgroepe/owerheid.

Die aangewese klassis besluit in voorkomende gevalle of die samewerking van ander kerkgroepe en/of die owerheid gevra moet word vir sulke besondere dae.

 

Inkleding van byeenkomste.

Daar is geen vasgestelde vorm wat byeenkomste op sulke besondere dae moet aanneem nie. Elke plaaslike kerk (gemeente) besluit self daaroor.