|ix|

Inhoud

 

Voorwoord — VII

Inhoud — IX

Artikel 1 — 1

Die betekenis en belangrikheid van die Kerkorde — 1
Artikel 1 en artikels 23 en 64 — 2

Artikel 2 — 3

Amp en diens — 3
Die dienste onderskeie maar tog gelyk — 4
Vereistes en gawes vir die dienaars van Christus — 4
Gebrek aan of verlies van ampsgawe(s)? — 5
Meer as een amp gelyktydig? — 6
Mag een persoon meer as een amp gelyktydig bedien? — 6

Artikel 3 — 7

Wettige beroeping noodzakelijk — 7
Inwendige en uitwendige roeping — 7
Wettige toelating noodsaaklik — 8
Wie mag preek? — 8

Artikels 4 en 5 — 14

Wettige beroeping en toelating — 15
Drie eksamens — 15
Persone wat elders gestudeer het — 17
Beroepbaarstelling van kandidate en proponente uit erkende Gereformeerde Kerke — 18
Staking van stemme by toelating — 18
Aansoek om eksaminering/beroepbaarstelling — 18
Die beroeping — 19
Wie mag beroep word? — 19
Wie beroep: die kerkraad, of die gemeente? — 20
Prosedure by verkiesing/beroeping — 21
Die konsulent — 21
Advies deur klassis/konsulent — 23
Verskillende metodes by verkiesing/beroeping — 24
Die verkiesing (stemming) — 24

|x|

Verkiesing deur gemeente — 27
Die beroep — 28
 Beroeping van teologiese professore — 29
 Kombinasie-beroepe — 29
 Verdere optrede met betrekking tot beroep — 31
Die beroepsbrief — 31
Goedkeuring (approbasie) van beroep — 32
Die kontrolering van vereiste dokumente — 33
Die vereiste dokumente — 34
Die bevestiging — 35
Die handoplegging — 35
Die Ondertekeningsformulier — 36
Beroepbaarstelling van voormalige predikante — 36
Gesamentlike dienste — 37

Artikel 6 — 39

Predikante in buitengewone omstandighede — 39
Onderworpe aan die Kerkorde — 40
Aan bepaalde gemeente verbonde — 40

Artikel 7 — 41

Bedienaar van Gods Woord aan bepaalde kerk verbind — 41
Bedienaar van Gods Woord op bepaalde plek gevestig — 41
Bedienaar van Gods Woord uitgestuur om kerke te vergader — 42
Slegs deur plaaslike kerk — 42

Artikel 8 — 43

Toelating sonder voorafgaande studie — 43
Prosedure by toelating — 43

Artikel 9 — 45

Bewoording — 45
Aansluiting by vorige artikels — 45
Eers aansluit as lidmaat — 45
Prosedure by toelating — 45

Artikel 10 — 47

Losmaking — 47
Bewilliging van kerkraad met diakens — 47
Toestemming van klassis — 48
Hoe die losmaking geskied — 49
Akte van losmaking — 49

|xi|

Antwoord op beroep — 50
Kerklike verbintenis in die periode tussen losmaking en bevestiging — 50
Beroep deur ’n kerk buite die verband van die GKSA? — 50

Artikel 11 — 52

Versorging van bedienaars van die Woord — 52
Behoorlike lewensonderhoud — 52
Vergoeding van reisonkoste — 53
Eie woning vir predikant — 53
Riglyn deur klassis — 53
Die taak van visitatore — 54
Sustentasie — 54
„Tentmakerbediening” — 55
Ontslag van ’n bedienaar van die Woord — 56
Keerdatum — 57
Geen beroep vóór keerdatum? — 57
Ander oorsake as slegs versorging? — 58

Artikel 12 — 59

Die bedoeling van hierdie artikel — 59
Slegs om gewigtige redes — 59
Mag ’n kerkraad sy predikant adviseer om oor te gaan tot ’n ander lewenstaat? — 60
Beoordeling van de redes — 60
Eiewillige neerlegging van die amp — 61
Terugkeer tot die bediening — 62
Nie ampsherstel nie, maar beroepbaarstelling — 63
Opsegging van kerklike gemeenskap — 63

Artikels 13 en 20 — 64

Aansoek om emeritering — 64
Ouderdom — 64
Siekte — 65
„Andersins” — 66
Praktiese effek van emeritering — 67
Hulpdiens deur emeritus — 67
Prosedure by emeritering — 68
Wyse van versorging — 69
Pensioenvoordele ontoereikend? — 71
By afsterwe van predikant — 71
Deurlopende skakeling van kerkraad met emeritus/weduwee — 72
Vertrek uit kerk waar geëmeriteer het — 72

|xii|

Opheffing van emeritaat — 72

Artikel 14 — 76

Onderbreking van diens vir ’n tyd lank — 76
Redes vir tydelike diensonderbreking — 76
Siekte — 76
Ander redes — 77
Prosedure — 78
Praktiese effek van tydelike diensonderbreking — 79

Artikel 15 — 81

Bediening van Woord en sakramente in ’n ander kerk — 81
Bewilliging van kerkraad — 81
Predikante nie in vaste diens nie — 82

Artikel 16 — 83

Ampsomskrywing — 83
Predikante as huweliksbevestigers — 84
Die predikant as liturg — 84
Hulpdienste vir die predikant — 85
Geen ampsgewaad — 86
Predikant voltyds in diens — 86
Die regeeramp van die predikant — 86

Artikel 17 — 88

Artikel 17 en Artikel 84 — 88
„Gelykheid” in hierdie artikel — 88
Gelyke versorging — 90

Artikel 18 — 91

Wie mag beroep word as professor aan die Teologiese Skool? — 91
Prosedure by beroep — 91
Toesig en tug oor professore — 92
Die dienspligte van die professore — 92
Die Kuratorium — 93

Artikel 19 — 94

Voldoende aantal predikante — 94
Ondersteuning van studente — 94
Toelating tot teologiese studie — 95

Artikel 21 — 96

|xiii|

Kerk en skool — 96
Christelike onderwys in ’n onchristelike staat — 97
Kerkskole? — 97

Artikels 22 en 24 — 98

Verkiesing deur die gemeente — 98
Wie mag deelnemen aan die verkiesing? — 98
Wie is verkiesbaar? — 98
Wyse van verkiesing — 99
Tweetal — 99
Dubbele getal — 100
Approbasie — 100
Afkondiging aan gemeente — 100
Bevestiging in die amp — 101
Ondertekeningsformulier — 101

Artikel 23 — 102

Artikel 23 en artikel 16 — 102
Toesig oor mede-ampsdraers — 102
Huisbesoek — 103
Huisbesoek „sowel voor as na nagmaal” — 104
Lidmate „uitnooi” na nagmaal? — 104
Huisbesoek ook by mede-ampsdraers — 105
Huisbesoek deurlopend deur die jaar — 105
Ander besoeke — 105
Ander opwek tot Christelike Godsdiens — 106
Ouderling sonder wyk? — 106
„In-diens-opleiding” — 106

Artikel 25 — 108

Die „eintlike” amp — 108
„Armes” en „die wat in nood is” — 109
Die wyse van versorging — 110
Voorkoming van armoede — 112
Huisbesoek — 113
Verslag van werksaamhede — 114
Afkondiging van kollekte in erediens — 114
Diakonale konferensies — 114

Artikel 26 — 116

Verhouding tot ander liggame — 116
Huise vir bejaardes en onversorgde kinders — 116

|xiv|

Oorlegpleging met kennis van kerkraad — 117

Artikel 27 — 118

Onderskeid met bedienaars van die Woord — 118
Dienstyd deur kerkraad gereël — 118
Periodieke aftreding — 118
Bevestiging na herverkiesing? — 119
„Eervolle” en „gewone” losmaking? — 119

Artikel 28 — 121

Wedersydse verpligting — 121
Geen ordelike samelewing sonder burgerlike regering — 121
Nie slegs Christelike owerheid — 121
Deputate vir Korrespondensie met Streeks- en Sentrale Owerheid — 122
Roeping van kerklike vergaderings — 122
Getuienis voor owerheid — 122

Artikel 29 — 123

Plaaslike kerk en kerkverband — 123
Meerdere vergaderings, en nie hoëre vergaderings nie — 123
Aantal kerklike vergaderings — 124
Die kworum van kerklike vergaderings — 124

Artikel 30 — 125

Beperking van bevoegdhede — 125
Slegs kerklike sake — 125
Op kerklike wyse — 126
Geen presedente — 127
Meerdere vergaderings en studie — 127
Motivering by besluite — 128
Onderskeid tussen prinsipiële en middelmatige sake — 128
Beperkte bevoegdheid van meerdere vergaderings — 128
Mag ’n beskrywingspunt deur ’n meerdere vergadering verander word? — 129
Mag ’n meerdere vergadering ingryp in die sake van ’n mindere vergadering? — 130
Meerdere vergaderings en grensreëlings tussen plaaslike kerke — 132
Meerdere vergadering word versoek om in ty gryp in die sake van ’n plaaslike kerk — 132

Artikel 31 — 136

Kerklike vergadering — 136
Kworum — 136

|xv|

Meerderheid van stemme — 136
Konformering — 136
Twee derde meerderheid? — 137
Opsteek van hande, of geslote stembriewe? — 138
Buite stemming bly — 138
Aantekening in minderheid — 138
Staking van stemme — 139
Voorsitter geen beslissende stem — 139
Vas en bindend — 139
Voorwaarde — 140
Ratifikasiereg — 141
„Tensy bewys word...” — 141
Appèl — 141
Is appèl toelaatbaar in alle gevalle war nie saamgestem word met besluite van kerklike vergaderings nie? — 142
Appèlprosedure — 142
Orde van behandeling van appèl — 143
Praktiese konsekwensies van geslaagde appèl — 145
Appèl geniet voorrang — 146
Kan kennisgewing van appèl uitvoering van besluite opskort? — 147
Mag ’n appèl verwys word na deputate om ’n volgende vergadering te adviseer? — 148

Artikel 32 — 149

„Alle vergaderinge...” — 149
Christus Hoof van sy kerk — 149

Artikel 33 — 150

Samestelling van meerdere vergaderings — 150
Geloofsbriewe — 150
Openlike Verklaring — 151
Opdragte — 151
Geen oop agenda nie — 152
Mag ’n vergadering aan sy afgevaardigdes opdrag gee hoe om te stem? — 152
Keurstem — 153

Artikel 34 — 155

„Praeses” — 155
Skriba — 155
Notule — 155
Gebruik van bandopname — 156
Goedkeuring van notule — 156

|xvi|

Notuleboek moet genummerde bladsye hê — 157
Korrespondensie voortvloeiend uit vergadering — 157
Uittreksels uit notule — 157
Verskillende skribas — 158

Artikel 35 — 159

Bedienaar van die Woord voorsitter — 159
Werk van voorsitter — 159
Voordra en verduidelik wat behandel moet word — 159
Toesien dat elkeen op sy beurt spreek — 160
Swye oplê aan die wat „redetwis en alte heftig spreek” — 160
„Gepaste sensuur” uitoefen indien nodig — 161
Onpartydigheid van voorsitter — 161

Artikel 36 — 163

„Seggenskap” en „gesag” — 163
„Dieselfde” seggenskap — 163
Mag ’n meerdere vergadering ingryp in die sake van ’n mindere vergadering? — 164

Artikel 37 — 165

Uit wie bestaan die kerkraad? — 165
Gereelde byeenkomste — 165
Buitengewone vergaderings — 166
Kworum van vergaderings — 166
Kworum van „breë kerkraadsvergadering” — 166
Agenda — 167
„Gemeentevergaderings” — 168
Bedienaar van die Woord voorsitter — 168
Predikante om die beurt voorsitter — 169
Mag ’n ouderling as voorsitter in ’n kerkeraadsvergadering optree? — 169
Die taak van die voorsitter — 170
Uitpraat uit kerkraadsvergadering — 170

Artikel 38 — 171

Kerkraad vir eerste maal of opnuut ingestel — 171
Advies van klassis — 171
Aansoek om stigting van bykomende kerk — 171
Konsepakte van afstigting — 171
Die taak van die klassis — 174
Die afstigting — 174
Toetrede van bestaande kerk(e) tot verband van GKSA — 176

|xvii|

Die klassis en grensgeskille tussen kerke — 177
Handhawing van bestaande grense — 177
Samesmelting van twee of meer kerke — 178
Ontbinding van kerk — 178
Kerkraad „te klein” — 179
Kombinasie van kerke — 179

Artikel 39 — 180

Interpretasie van artikel — 180
Geestelike versorging van verspreidwonendes — 180

Artikel 40 — 182

Vergadering van diakens — 182
Aantal vergaderings — 182
Aanroeping van die Naam van God — 182
Handel oor eie ampsake — 182
Toesig deur predikant — 183
Teenwoordigheid van predikant — 183
Diakonale konferensies — 183
Verteenwoordiging van diakens in meerdere vergaderings — 184

Artikel 41 — 185

Vergadering van kerke — 185
Afvaardiging — 186
Plek en tyd — 186
Voorsitter — 187
Die agenda — 188
Afvaardiging na partikuliere sinode — 188

Artikel 42 — 189

Wese van klassis — 189
Ook in ander meerdere vergaderings? — 189
Ook ouderlinge? — 189

Artikel 43 — 190

Sensuur — 190
Doel — 190
Wyse — 190
Verontagsaming van vermaning van mindere samenkomste — 191

Artikel 44 — 192

Betekenis en doel van visitasie — 192

|xviii|

Artikel 44 en artikel 49 — 192
Die visitatore — 193
Ouderlinge as visitatore? — 194
Gewone en buitengewone visitasie — 194
Afkondiging van visitasie — 195
Ontmoeting van individue met visitatore — 195
Die inhoud van visitasie — 195
Vasstel of versorging van predikant behoorlik is? — 196
Verslag van visitasie aan klassis — 197
Slegs kardinale sake wat die klassis se aandag benodig — 199
Woordbediening deur visitator(e) — 199

Artikel 45 — 200

Taak van korresponderende kerkraad — 200
Taak van roepende kerkraad — 201

Artikel 46 — 203

Eindelose herhaling voorkom — 203
Moontlikheid van wysiging — 203
Beswaarskrif of gravamen — 204
Behandel en nie afhandel nie — 204

Artikel 47 — 206

Vergadering van klassisse — 206
Afvaardiging — 206
Vergadertye — 206

Artikel 48 — 208

Die term „korrespondensie” — 208
Wyse van korrespondensie hou — 208

Artikel 49 — 209

Meerdere vergaderings nie permanente „strukture” nie — 209
Deputate met omskrewe opdrag — 209
Deputate sonder „omskrewe” opdrag — 209
Deputate „vanweë die partikuliere sinode” — 210
Deputate moet verslag doen van hul werksaamhede — 210
Kuratore/Kuratorium — 210

Artikel 50 — 212

Vergadering van partikuliere sinodes (of betrokke mindere vergaderings) — 212
Afvaardiging — 212

|xix|

Afvaardiging by wyse van toerbeurt? — 212
Vergadertye — 213
Werkswyse — 213

Artikel 51 — 214

Vergadering van nasionale sinodes — 214
Afvaardiging — 214
Vergadertye — 214

Artikel 52 — 215

Korrespondensie — 215
Samewerking — 215
Kontak — 215
Taak van nasionale sinode — 215
Taak van algemene sinode — 216

Artikels 53 en 54 — 217

Onderskrywing en ondertekening van Belydenisskrifte — 217
„Onderskryf en onderteken” — 217
Ondertekeningsformulier — 218
Waar ondertekening moet plaasvind — 218
Optrede by weiering om te onderteken — 218
„Metterdaad” — 219
Skorsing/afsetting — 219

Artikel 55 — 221

Handhawing van suiwere leer — 221
Nie primêr die taak van meerdere vergaderings nie — 221

Artikel 56 — 222

Die verbond van God — 222
Geen onnodige vertraging — 222
Verbondskinders — 222
Kinders van ouers wat onder tug is — 223
Kinders wat buite die huwelik gebore is — 223
Aangenome kinders — 224
Kinders van ouers wat nog nie belydenis van geloof afgelê het nie — 224
Verbondskinders in kinderhuise — 224
Wanneer een ouer nie lidmaat van die gemeente is nie — 224
Doopsbediening in ’n ander (Gereformeerde) Kerk — 225
Doop bedien deur ’n nie-Gereformeerde predikant — 226
Leeftydsgrens vir die kinderdoop — 226

|xx|

Erkenning van die doop deur ander kerkgroepe — 227
Voorskrifte by doopsbediening — 227
Die doopsformule — 228
Wyse van doopsbediening — 228

Artikel 57 — 229

Taak van die bedienaar van die Woord — 229
Aanvraag van die doop — 229

Artikel 58 — 231

Die belangrikheid van die Formuliere — 231
Verklaring van die doop — 231
Eenheid in liturgie m.b.t. doopsbediening — 231

Artikel 59 — 233

Konsekwensies van volwassedoop — 233
Konsekwensies van ongeoorloofde herdoop — 233

Artikel 60 — 235

Doopregister — 235
Doopseel benodig vir aflegging van geloofsbelydenis — 235
Geen doopseel bekombaar — 235
Koste verbonde aan uitreik van doopseels — 236
Naamsverandering in Doopregister — 236

Artikel 61 — 237

Toelating tot nagmaalsgebruik — 237
Belydenis van Gereformeerde godsdiens — 237
Aflegging van Belydenis van Geloof — 238
Voor die gemeente — 238
Geen „aanneming en voorstelling” nie — 239
Opname van lidmate uit ander nie-Gereformeerde kerke met dieselfde Belydenis — 239
Opname van lidmate uit kerke met ’n nie-Gereformeerde Belydenis — 240
Toelating tot gebruik van die nagmaal — 240
Geen „oop nagmaalstafel” nie — 240
Toelating tot nagmaalsgebruik deur lidmate van ander Gereformeerde gemeentes — 241
Toelating tot nagmaalsgebruik deur nie-Gereformeerde lidmate — 241

Artikels 62, 63 en 64 — 243

Vryheid van elke plaaslike kerk — 243

|xxi|

Voorskrifte wat nagekom moet word — 244
Aan tafel, of in banke? — 244
Beker of kelkies — 244
Druiwesap — 245
Uitnooi om aan te sit? — 246
Alle bygeloof vermy — 246
Twee nagmaalsvierings op een Sondag — 246
Nagmaalsbediening buite die normale erediens — 247

Artikel 65 — 248

Historiese agtergrond — 248
Geen erediens — 248
Waak teen verkeerde praktyke — 248
Lykverbranding — 248

Artikel 66 — 250

„Groot beproewings” — 250
Taak van aangewese klassis — 250
Samewerking van ander kerkgroepe/owerheid — 250
Inkleding van byeenkomste — 250

Artikel 67 — 251

Historiese agtergrond van hierdie artikel — 251
Aan vryheid van kerk oorgelaat — 251
Gesamentlike dienste met nie-Gereformeerde Kerke — 252
Die sogenaamde „kerklike jaar — 252

Artikel 68 — 253

Woordbediening — 253
Teks? — 253
Ook ander Belydenisskrifte? — 254
Sondagsafdelings verdeel? — 254

Artikel 69 — 255

Psalms en Skrifberyminge — 255
„Skrifgetroue liedere” — 255
Liturgie — 256
Liturgiese elemente — 256
Die sogenaamde „kinderkerk” — 257

Artikel 70 — 259

Huweliksbevestiging en erediens — 259

|xxii|

Die Owerheid en huweliksbevestigings — 259
„Huweliksgebooie”, afkondiging van voorgenome huwelik — 260
Egskeiding — 260

Artikel 71 — 261

Tug, sensuur en straf — 261
Tug onontbeerlik vir ware kerk — 261
Tugtoepassing ’n betoning van liefde — 261
Kerklike tug is geestelik — 262
Stiptelike en noukeurige notulering — 262
Tug oor dooplidmate — 262

Artikel 72 en 73 — 264

Heimlike sondes — 264
In alle gevalle eers die weg van Matthéüs 18? — 265

Artikel 74 — 266

Wanneer ’n sonde by die kerkraad aanhangig gemaak moet word — 266
Op watter wyse ’n sonde by die kerkraad aanhangig gemaak moet word — 266
Ontvanklikheid eers beoordeel — 266
Deeglike ondersoek deur kerkeraad — 267
„Advokaat” van buite? — 267
Getuienis van meer as een — 267
Saak verwys na kerkraadskommissie? — 267

Artikel 75 — 268

Die plek van artikel 75 — 268
Slegs ná boetvaardigheid — 268
Wyse deur kerkraad bepaal — 269
Openbare versoening — 269
Wyse van openbare versoening — 269
Vorm van openbare versoening — 269
Verskil van mening — 270

Artikel 76 — 271

„Dissiplinêre afhouding” — 271
Erns van dissiplinêre afhouding— 271
Redes vir dissiplinêre afhouding — 271
Wanneer vermanings van kerkraad verwerp word — 272
Wanneer ’n openbare of growwe sonde begaan is — 272
Voortgaande bearbeiding — 272
Mededeling van kerkraadsbesluit — 273

|xxiii|

Indien so ’n lidmaat desondanks na die nagmaal gaan? — 273
Afhouding afkondig? — 273
„Selftug” — 274
„Stille sensuur” of „eenvoudige afhouding” — 274
Posisie van ’n afgehoudene — 274
Hertoelating tot nagmaal — 275
Lidmaat weier om ouderling en/of predikant te ontvang — 275

Artikel 77 — 276

Afsnyding van die kerk — 276
Artikel 76 mag nie oorgeslaan word nie — 277
Drie openbare afkondigings — 277
Die eerste afkondiging — 278
Die tweede afkondiging — 278
Die derde afkondiging — 279
Die afsnyding — 279
Opsegging van gemeenskap voor afsnyding — 280

Artikel 78 — 281

Heropname ná boetvaardigheid — 281
Aansoek om heropname — 281
Die heropname — 282
Verbind aan viering van nagmaal — 282
Met betuiging van bekering — 282
Opname in geval van verhuising — 282

Artikels 79 en 80 — 283

Openbare growwe sondes — 283
Die „sondelys” in artikel 80 — 284
Simonie — 285

Trouelose verlating van die diens of indringing in die diens van ’n ander — 285
Egbreuk — 286
Gewoontedronkenschap — 286
Wie die tug volgens artikel 79 uitoefen — 286
Hoe kom ’n tugsaak ordelik ter tafel? — 287
Kerkraad terselfdertyd klaer en regter? — 289
In alle gevalle eers Matthéüs 18? — 289
Verdere verloop — 289
Die inskakeling van naburige kerke — 291
Die oproep van die classis contracta — 292
Die funksionering van die classis contracta — 292
Afsonderlike vergaderings — 293

|xxiv|

Volledige vergadering — 293
Die bevoegdheid van die classis contracta — 294
Wat skorsing behels — 295
Indien bevindings nie ooreenstem nie — 295
Deputate van partikuliere sinode hulp/advies gee aan classis contracta? — 296
Die klassis met deputate van die partikuliere sinode — 296
Afsonderlike vergaderings — 297
Gesamentlike vergadering — 297
Wat afsetting behels — 298
Minder ernstige en meer ernstige afsetting? — 299
Tug oor predikante wat nie lidmate van hul „roepende” kerke is nie — 299
Tug oor teologiese professore — 300
Tug in gevalle van eiewillige neerlegging van die amp en opsegging van kerklike gemeenskap — 300
Artikels 11 en 79 K.O. — 302
Hertoelating tot die amp ná afsetting — 302
Die verhouding tussen artikels 79 en 76-77 — 303

Artikel 81 — 305

Christelike sensuur — 305
Praat met mekaar, nie van mekaar nie — 305
Artikel 81 en artikels 79/80 — 305
Artikel 81 en Matthéüs 18 — 306
Ook oor leer en lewenswandel? — 307
In elke vergadering — 307
Praktiese toepassing — 307
Waak teen formaliteit — 308

Artikel 82 — 309

Lidmaatskap verbonde aan plaaslike kerk — 309
Attestasie word deur kerkraad gegee — 309
Vrou as attestasie-skriba? — 309
Wat ’n attestasie is — 310
Verhuis sonder attestasie — 310
Attestasie „saamgee” — 311
Attestasie aanstuur sonder aansoek? — 311
Noukeurige attestering deur kerkrade — 311
Attestasie aanvra sonder dat verhuis word — 312
Geen attestasie in geval van opsegging van kerklike gemeenskap nie — 313
Geen bewys van lidmaatskap nie — 313
Mag ’n kerkraad weier om ’n attestasie te gee? — 313
Mag ’n kerkraad weier om ’n attestasie te aanvaar? — 313

|xxv|

Reisattestasie — 315

Artikel 83 — 316

Voortgesette verantwoordelikheid — 316
Redes vir vertrek — 316
Aard van hulpverlening — 316
Oorlegpleging met diakens van gemeente waarheen vertrek word — 317

Artikel 84 — 318

Geen hiërargie — 318
Tug per implikasie — 318
Ook by afvaardiging na meerdere vergaderings — 318

Artikel 85 — 319

Tug kragtens ekumeniese verhoudings — 319
Verdraagsaamheid in middelmatige sake — 320

Artikel 86 — 321

Slotartikel — 321
Onderhouding van Kerkorde — 321
Verandering van Kerkorde — 321

Bylae „A1” — 323

Bylae „A2” — 326

Bylae „B” — 329

Besluite van Meerdere Vergaderings: Vas en Bindend — 329
Plaaslike kerk en kerkverband — 329
Meerdere en mindere vergaderings — 330
Die gesag in meerdere vergaderings — 330
Artikel 30 Kerkorde — 331
Artikel 31 Kerkorde — 333
Afvaardiging en geloofsbriewe — 335
Opdragte — 337
Samevatting — 338

Bylae „C” — 341

Vergaderingprosedure — 341
Inleidend — 341
Kenmerke van ’n kerkraadsvergadering — 341
Agenda — 342

|xxvi|

Kworum — 342
Spreekbeurte — 343
Ordevoorstelle en punte van orde — 344
Besluitneming — 345
Bindende krag van besluite — 348
Notulering — 349
Artikel 81 KO — 349
Die voorsitter — 350

Bylae „D” — 353

Matthéüs 18: 15-18: Tekskrities, Eksegeties en Kerkregtelik — 353
Inleidend — 353
Tekskrities — 353
Eksegeties — 355
Kerkregtelik — 359
Slotopmerkings — 363

Bylae „E” — 365

Enkele Opmerkings oor Appèlle — 365

Indeks — 367