Visser, J. (S.A)

Die Kerkorde in Praktyk

Genre: Commentaar

Roodepoort

eigen beheer

1999

April 1999 

|iv|

Gedruk en gebind deur:
EFJS Drukkers
Posbus 493,
ORKNEY 2620
Tel: (018) 473-2740 

Uitgegee deur:
Dr. J. Visser
Sonderendstraat 31
HELDERKRUIN Uitbr. 6
ROODEPOORT 1724
Tel: (011) 768-0989

|v|

In verwysings na en aanhalings uit die Kerkorde word steeds die uitgawe van 1980 bedoel (tensy anders vermeld), omdat dit met die opstel van hierdie werk die nuutste beskikbare uitgawe was. Alle skrifverwysings in hierdie werk is volgens die vertaling van 1953.

Die Sinode van Reddersburg 1862 het die Dordtse Kerkorde van 1618-19 vir die kerkregering van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika aanvaar. Verskillende sinodes het dit ooreenkomstig artikel 86 gewysig om aan te pas by veranderde tye en plaaslike omstandighede.