|vii|

Voorwoord 

 

Vir geruime tyd reeds word daar van verskeie kante druk op my uitgeoefen om ’n praktiese handleiding vir gebruik met die Kerkorde saam te stel.

Ook ontvang ek oor baie jare reeds talle versoeke om “advies” oor die praktiese toepassing van hierdie of daardie artikel van die Kerkorde.

Hierdie dinge het my tot die besef gebring dat daar ’n groot behoefte bestaan aan ’n handleiding by die Kerkorde wat slegs toegespits is op die praktiese toepassing van die verskillende artikels. Bestaande handleidings by die Kerkorde voorsien nie ten volle in hierdie behoefte nie, om die eenvoudige rede dat dit met ’n ander doel saamgestel is.

Hierdie boek moet dan ook in die bostaande lig beskou en gebruik word. Dit is slegs my persoonlike menings, gebaseer op my eie kennis van die Kerkorde en my eie praktiese ondervinding tydens die jare van my bediening.

[Let daarop dat ek die woord “advies” in die tweede paragraaf hierbo in aanhalingstekens geplaas het. Want advies, in die kerkordelike betekenis van die woord, kan slegs deur ’n kerklike vergadering gegee word. Alle sogenaamde “adviese” deur individue, selfs deur ’n professor in Kerkreg, is en bly per slot van rekening ’n persoonlik mening, wat as sodanig geëvalueer en gebruik moet word.]

Ek is bewus daarvan dat ander van my siening kan verskil. Tog het ek my uiterste bes gedoen om my in hierdie werk te hou aan die mees logiese en mees aanvaarbare verklarings van die Kerkorde. In gevalle waar die toepassing van ’n bepaalde artikel onseker, kontensieus of selfs kontroversieel is of mag wees, het ek so wyd as moontlik gekontroleer aan die hand van bestaande gesaghebbende werke. Ek het ook probeer om toepaslike sinodebesluite te respekteer.

Hierdie boek wil presies wees wat die titel aandui: die Kerkorde in praktyk. Daarom het ek nie ingegaan op die Skriftuurlike fundering en die historiese agtergrond van elke artikel nie. Ook het ek nie

|viii|

kerkregtelike, dogmatiese, eksegeties-hermeneutiese en tekskritiese probleme behandel nie.

Volledigheid is uit die aard van die saak onmoontlik; tog het ek probeer om die veld van die praktiese kerkregering so volledig moontlik te dek.

Mag die HERE hierdie poging ryklik seën tot sy eer en in belang van ons Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

 

J. Visser