|281|

Artikel 78

 

As iemand wat afgesny is hom weer deur boetvaardigheid met die gemeente wil versoen, moet dit — voor die viering van die Heilige Nagmaal, of anders wanneer dit geleë is — tevore aan die gemeente bekend gemaak word, sodat hy by die eersvolgende nagmaal, as niemand daarteen beswaar inbring nie, openlik met betuiging van sy bekering weer opgeneem kan word volgens die formulier wat daarvoor vasgestel is.

 

Heropname ná boetvaardigheid.

In hierdie artikel word bepaal dat heropname van ’n afgesnedene wel moontlik is.

Dit mag egter slegs gedoen word indien daar opregte boetvaardigheid is. Hierdie boetvaardigheid moet nie slegs beweer word nie; dit moet daadwerklik bewys word (kyk Heidelbergse Kategismus V/A 85: „...beloof en bewys...”).

Die kerkraad sal vanselfsprekend eers baie oortuig moet wees van die opregtheid van die boetvaardigheid.

 

Aansoek om heropname.

Indien ’n afgesnedene weer as lidmaat opgeneem wil word, moet hy skriftelik daarom aansoek doen.

Soos hierbo gesê is, sal die kerkraad oortuig moet wees dat die boetvaardigheid opreg is.

Daarom sal die kerkraad allereers ’n kommissie stuur om met die aansoeker indringend te spreek oor sy voorneme en aansoek. Indien hierdie gesprek bevredigend verloop, moet die kerkraad eers ’n proeftyd bepaal, waartydens die aansoeker deur getroue kerklike meelewing kan bewys dat sy voorneme eerlik en sy boetvaardigheid opreg is.

Daarna moet die aansoek vir minstens twee of drie Sondae aan die gemeente bekendgemaak word, om sodoende geleentheid vir besware te

|282|

gee. Besware moet behoorlik gemotiveer en bewys word en skriftelik voor ’n bepaalde datum ingedien word.

 

Die heropname.

Indien daar geen wettige besware ingedien is nie, vind die heropname plaas by die eersvolgende nagmaalsviering volgens die vasgestelde Formulier.

 

Verbind aan viering van nagmaal.

Dat die heropname verbind word aan die viering van die nagmaal, is nie sonder betekenis nie.

Die nagmaal bekragtig naamlik vir elke berouvolle sondaar versoening en vergewing van die Here. Die eenheid by die nagmaal verseker ook vir hom/haar die herstelde gemeenskap in die gemeente van Christus.

 

Met betuiging van bekering.

Volgens artikel 78 moet hierdie heropname geskied „met betuiging van sy bekering”. Dit is egter geen afsonderlike deel van die heropname nie, maar ingesluit in die Formulier.

 

Opname in geval van verhuising.

Dit kan gebeur dat ’n afgesnedene ná sy afsnyding verhuis het.

By watter gemeente moet hy dan aansoek doen om heropname?

In so ’n geval moet die aansoek gerig word aan die kerkraad van die kerk in wie se gebied hy woon.

Uit die aard van die saak sal hierdie kerkraad oorleg moet pleeg met die kerkraad waar hy afgesny is.