|231|

Artikel 58

 

Die bedienaar van die Woord moet by die doop van klein kinders sowel as die volwasse persone die onderskeie formuliere gebruik wat daarvoor vasgestel is.

 

Die belangrikheid van die Formuliere.

Die Formuliere is hoofsaaklik om twee redes belangrik:
➢ dit gee ’n Skriftuurlike en konfessionele verklaring van die sakrament van die doop;
➢ dit handhaaf die eenheid in liturgie m.b.t. die bediening van die doop tussen kerke in kerkverband.

 

Verklaring van die doop.

In die Doopsformuliere gaan dit hoofsaaklik om die genadewonder van die verbond wat met die doop beseël word.

Om te verseker dat daar nie dwaalleer insake die verbond en/of die doop insluip nie, is die Doopsformuliere vasgestel en verpligtend gemaak.

Want indien dit aan die vryheid van elke bedienaar van die Woord of kerk oorgelaat word, kan daar so maklik dwaalleer insluip deur verkeerde beklemtonings en/of weglating/byvoeging van woorde.

Bedienaars van die Woord moet hulle dus streng hou aan die vasgestelde Formuliere.

Dit geld ook die gebede in die Formuliere.

Of die algemene gebed wat aan die Woordbediening voorafgaan, afsonderlik gedoen word of by die eerste Formuliergebed ingesluit/bygevoeg word, is geen prinsipiële saak nie.

 

Eenheid in liturgie m.b.t. doopsbediening.

Gebondenheid van bedienaars van die Woord aan die vasgestelde Formuliere by doopsbediening is noodsaaklik ter wille van liturgiese eenheid in kerkverband.

|232|

Kerkverband berus naamlik op eenheid in Belydenis, liturgie en kerkregering. In die Formuliere word bepaalde kardinale aspekte wat in Skrif en Belydenis m.b.t. die betrokke sakrament gegee word, verwoord.

Geen bedienaar van die Woord het dus die vryheid om willekeurig die vasgestelde Formuliere aan te pas of te wysig nie.