|214|

Artikel 51

 

Die algemene sinode is ’n vergadering van al die nasionale sinodes waarheen elke nasionale sinode ’n gelyke aantal bedienaars van die Woord en ouderlinge, soos deur die algemene sinode bepaal, afvaardig. ’n Buitengewone of vervroegde algemene sinode word opgeroep wanneer ten minste twee nasionale sinodes so ’n algemene sinode noodsaaklik ag.

 

Vergadering van nasionale sinodes.

Die algemene sinode is ’n vergadering van al drie nasionale sinodes.

 

Afvaardiging.

Wat geld van die afvaardiging na die partikuliere sinode, geld toepaslik ook van die afvaardiging na die algemene sinode (kyk p. 206).

 

Vergadertye.

Wat die vergadertye van die algemene sinode betref, het die ongewone situasie ontstaan dat die Algemene Sinode van 1992 om verskeie redes besluit het dat die volgende Algemene Sinode byeengeroep sal word wanneer probleme ten opsigte van die samestelling van die Algemene Sinode tot bevrediging van elke Nasionale Sinode opgelos is (Handelinge p. 25-26, art. 16, veral punt 3.3 op p. 26).