Artikel 34

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XXXIV.
Het ambt van den praeses is, voor te stellen en te verklaren ’t gene te verhandelen is; toe te zien dat een iegelijk zijne orde houde in ’t spreken; den knibbelachtigen en die te heftig zijn in ’t spreken, te bevelen dat zij zwijgen; en over dezelve, geen gehoor gevende, de behoorlijke censuur te laten gaan. Voorts zal zijn ambt uitgaan, wanneer de samenkomst scheidt.

Artikel XXXIV.
In alle samenkomsten zal bij den praeses een scriba gevoegd worden, om naarstiglijk op te schrijven ’t gene waardig is opgeteekend te zijn.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 35.
Taak van de praeses:
1. De taak van de praeses is, voor te stellen en te verklaren hetgeen te verhandelen is; toe te zien dat ieder zijn orde houdt in het spreken; de twisters om kleinigheden en die te heftig zijn in het spreken te bevelen dat zij zwijgen; en over dezen, wanneer zij geen gehoor geven, de behoorlijke censuur te laten gaan.
2. Zijn taak zal zijn beëindigd, wanneer de vergadering scheidt.

Artikel 36.
Noodzaak van een scriba:
Bij de praeses zal een scriba gevoegd worden, om naarstig op te schrijven ’t gene waardig is opgetekend te zijn.
Toelichting:
Dit is art.34 (oud). Plaatsing na art.35 ligt voor de hand, gezien de aanhef van art.36 (nieuw).

 

Commissierapport 1975

35. CIA meent, dat er iets vermeld moet worden over de aanwijzing van de praeses, zoals in art.36 t.a.v. de scriba gebeurt.
CIM wil lid 1 eindigen met “zijn orde houdt in het spreken”. De rest noemt alleen enkele aspecten, en het woord censuur heeft verduidelijking nodig.
FH vragen of de laatste zin wel juist is, omdat de praeses na de sluiting nog wel eens iets te doen heeft, dat hem als praeses is opgedragen. Comm.: het ‘ambt’ van de praeses wordt niet gecontinueerd na de vergadering. Wie iets moet verrichten in opdracht van de vergadering wordt gedeputeerd.
FH wijzen voorts op ZAK, die begint met: “Op meerdere vergaderings presideert ’n bedienaar van die Woord en die werk van die praeses is …” Dit is duidelijker dan ons art.
Uw comm. is het met het voorstel van CIM niet eens. De praeses van een vergadering mag wel een steuntje in de rug hebben van de KO, als het met enkele voorbeelden aangestipte opbruisen van de oude mens in de sprekers een vermaning nodig maakt.
In de door CIA gewenste en door FH gesuggereerde aanvulling ziet de comm. geen zakelijk voordeel.
Tenslotte nog een voorstel van KRHW. Omdat depp. art.43 (oud) laten vervallen, moge art.35 lid 1 worden uitgebreid met: “en over degenen die iets strafwaardigs in de vergadering gedaan hebben zal – zonodig – de vergadering zelf kunnen oordelen aan het eind van de bijeenkomst “. De comm. neemt dit voorstel niet over, omdat het niet gaat over het werk van de praeses.

36. Een artikel, waar niet op aan te merken is.
Artikel 36.
1. De taak van de praeses is, voor te stellen en te verklaren hetgeen te verhandelen is; toe te zien dat ieder zijn orde houdt in het spreken; de twisters om kleinigheden en die te heftig zijn in het spreken te bevelen dat zij zwijgen; en over dezen, wanneer zij geen gehoor geven, de behoorlijke censuur te laten gaan.
2. Zijn taak zal zijn beëindigd, wanneer de vergadering scheidt.

Artikel 37.
Bij de praeses zal een scriba gevoegd worden, om naarstig op te schrijven ’t gene waardig is opgetekend te zijn.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt deze artikelen direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.
34.
Bij de praeses zal een scriba gevoegd worden, om naarstig op te schrijven ‘t gene waardig is opgetekend te zijn.
35.
1. De taak van de praeses is, voor te stellen en te verklaren hetgeen te verhandelen is; toe te zien dat ieder zijn orde houdt in het spreken; de twisters om kleinigheden en die te heftig zijn in het spreken te bevelen dat zij zwijgen; en over dezen, wanneer zij geen gehoor geven, de behoorlijke censuur te laten gaan.
2. Zijn taak zal zijn beëindigd, wanneer de vergadering scheidt.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

36. Artikel 35 (acta)
T. Voorstel:
Het behoort tot de taak van de praeses de zaken die behandeld moeten worden duidelijk aan de orde te stellen. Hij moet zorgen dat de discussies ordelijk verlopen. Sprekers die een woordenstrijd voeren over kleinigheden of die zich door heftige emoties laten meeslepen, moet hij het woord ontnemen en hen berispen als ze geen gehoor geven.
Zijn taak is beëindigd wanneer de vergadering gesloten is.

35. Artikel 34 (acta)
T. Voorstel:
Naast de praeses zal een scriba worden aangewezen, die noteert wat voor schriftelijke vastlegging van waarde is.

 

Commissierapport 1978

Art.34.
Naar het oordeel van uw commissie zijn de artikelen 35 en 34 terecht in déze volgorde tot één artikel gemaakt. “de behoorlijke censuur” van art.35 oud is terecht vervangen door “berispen”. Het is een goede zaak zuinig te zijn op het woord “censuur”.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 34
Taak van praeses en scriba
Het behoort tot de taak van de praeses de zaken die behandeld moeten worden duidelijk aan de orde te stellen. Hij moet zorgen dat de discussies ordelijk verlopen. Sprekers die een woordenstrijd voeren over kleinigheden of die zich door heftige emoties laten meeslepen, moet hij het woord ontnemen en hen berispen als ze geen gehoor geven.
Zijn taak is beëindigd wanneer de vergadering gesloten is.
Naast de praeses zal een scriba worden aangewezen, die noteert wat voor schriftelijke vastlegging van waarde is.