Artikel 84

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LXXXVII.

Deze artikelen, de wettelijke ordening der kerk aangaande, zijn alzoo gesteld en aangenomen met gemeen accoord, dat zij (zoo het profijt der kerken anders vereischte) veranderd, vermeerderd of verminderd mogen en behooren te worden. Het zal nochtans geene bijzondere gemeente, classis of synode vrijstaan zulks te doen, maar zij zullen naarstigheid doen om die te onderhouden, totdat anders van de generale of nationale synode verordend worde.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 86.
Onderhouding en wijziging van de kerkorde
Dit is art. 87 (oud), onveranderd.
Toelichting:
Zie voor art. 86 (oud) bij art. 50 (nieuw).

 

Commissierapport 1975

Er zijn geen opmerkingen te melden inzake de materie. Ter vergelijking wijst de comm. op CGKO, die bepaalt, dat geen kerk, classis, of particuliere synode zelfstandig de artikelen mag veranderen, vermeerderen of verminderen, "maar zij moeten die stipt naleven, totdat dienaangaande door de Generale Synode een besluit is genomen". De comm. acht het een gelukkige zaak, dat depp. de uitdrukking voor de naleving van het gemeen accoord in goede trouw hebben gehandhaafd: zij zullen naarstigheid doen om die te onderhouden.

Artikel 86.
Deze artikelen, de wettelijke ordening der kerk aangaande, zijn alzo gesteld en aangenomen met gemeen accoord dat zij (zo het profijt der kerken anders vereiste) veranderd, vermeerderd of verminderd mogen en behoren te worden. Het zal nochtans geen bijzondere gemeente, classis of synode vrijstaan zulks te doen, maar zij zullen naarstigheid doen om die te onderhouden, totdat anders van de generale of nationale synode verordend worde.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

87. Deze artikelen, de wettelijke ordening der kerk aangaande, zijn alzo gesteld en aangenomen met
gemeen accoord dat zij (zo het profijt der kerken anders vereiste) veranderd, vermeerderd of verminderd mogen en behoren te worden. Het zal nochtans geen bijzondere gemeente, classis of synode vrijstaan zulks te doen, maar zij zullen naarstigheid doen om die te onderhouden, totdat anders van de generale of nationale synode verordend worde.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

87. Artikel 87 (acta).

T. Voorstel:

Al deze artikelen, die de wettige orde van de kerk betreffen, zijn in gemeenschappelijk overleg en in eensgezindheid aanvaard. Wanneer dit in het belang van de kerken is, behoren ze gewijzigd, aangevuld of verminderd te worden.
Een kerkeraad, classis of particuliere synode mag dit echter niet doen: zij zullen zich erop toeleggen de bepalingen van deze kerkorde na te leven zolang ze niet door de generale synode zijn veranderd.

 

Commissierapport 1978

Art. 84. Ook met betrekking tot dit artikel ontving uw vergadering geen vragen stellende of critische reacties uit de kerken. Uw commissie is van mening dat het oude art. 87 hier goed onder woorden is gebracht.

 

Synodebehandeling 1978

Zie artikel 80.

 

Kerkorde 1978

Artikel 84
Naleving en wijziging van de kerkorde
Al deze artikelen, die de wettige orde van de kerk betreffen, zijn in gemeenschappelijk overleg vastgesteld en in eensgezindheid aanvaard.
Wanneer dit in het belang van de kerken is, behoren ze gewijzigd, aangevuld of verminderd te worden. Een kerkeraad, classis of particuliere synode mag dit echter niet doen: zij zullen zich erop toeleggen de bepalingen van deze kerkorde na te leven zolang ze niet door de generale synode zijn veranderd.