Artikel 66

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LXVIII

De dienaars zullen alomme des Zondags, ordinaarlijk in de namiddagsche predikatiën, de somma der Christelijke leer, in den Catechismus, die tegenwoordig in de Nederlandsche kerken aangenomen is, vervat, kortelijk uitleggen, alzoo dat dezelve, zooveel mogelijk, jaarlijks mag geëindigd worden, volgerns de afdeeling des Catechismus zelven daarop gemaakt.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 57  De Catechismus in de prediking
De dienaren des Woords zullen eenmaal des zondags in de prediking de hoofdsom van de christelijke leer, naar de orde van de Heidelbergse Catechismus, kort en duidelijk verklaren.
Toelichting:
1.Dit is art. 68 (oud), eveneens naar voren gehaald. De mogelijkheid van “Catechismus-prediking” in de morgendiensten is in de nieuwe formulering besloten, in aansluiting aan gegroeide praktijk.
2. Het slot van art. 68 (oud) is, gezien de praktijk, weggelaten.

 

Commissierapport 1975

CIA stelt, dat er in de redactie van dit artikel mee gerekend moet worden, dat op bepaalde zondagen de catechismusprediking achterwege pleegt te blijven. (H. Avondmaal, Paasdag enz.).KR Groningen-Z wil het slot van art. 68 (oud) niet laten vervallen. De catechismusprediking kan ook op avondmaalszondagen gevoeglijk voortgang vinden.
Uw comm. meent, dat in alle nuchterheid moet worden erkend dat de meeste kerken niet in een jaar rond kunnen komen met de catechismus. Niet alleen de door CIA genoemde zondagen vallen wat dit betreft meestal uit, maar ook dikwijls de vacantie- en vrije zondagen van de eigen predikant. Predikanten van elders worden vrijgelaten om de stof naar hun keuze te bepalen. Gezien deze praktijk is het voorstel van depp. te aanvaarden in de weglating van het oude slot, maar is het tegelijk te sterk bepalend. De dienaren des Woords kunnen het niet naleven, zoals het er staat.
CIM vindt dat de dienaar des Woords te veel centraal staat. De prediking is een zaak van de hele kerkeraad, om er op toe te zien. Bovendien wordt niets gezegd over de vacante kerken. CIM stelt voor: “De kerkeraden zullen er op toezien dat eenmaal des zondags in de prediking de hoofdsom van de christelijke leer….kort en duidelijk verklaard wordt”.
Uw comm. is het er mee eens dat ook in dit artikel de verantwoordelijkheid bij de kerkeraad gelegd moet worden.
“Kort en duidelijk”: volgens Cn niet geschikt als bepaling in de KO. Het “kortelijk” in oud art. 68 is nogal onder invloed van de overheid tot stand gekomen. Cn stelt voor:  “voor de gemeente uitleggen”. KR Zwolle wil deze woorden ook laten vervallen, want een preek moet altijd duidelijk zijn en de lengte kan aan de dienaren des Woords worden overgelaten. FH willen “kort” uit uit hebben. Jansen zegt (p.297):  “Deze prediking mag niet te lang duren. Vooral niet langer dan anderhalf uur”. Uw comm. meent, dat nu de eredienst in het algemeen korter is geworden (meestal minder dan anderhalf uur), extra nadruk op de gewenste kortheid van de catechismuspreek geen aanbeveling meer verdient. De zin van het door depp. voorgestelde woord “duidelijk” ontgaat de comm. met KR Zwolle. Cn beoogt met zijn amendement “voor de gemeente” een vingerwijzing voor de predikanten “om er geen betoog van te maken”. De comm. stelt de volgende redactie voor:
Artikel 60
De kerkeraden zullen er op toezien, dat als regel eenmaal des zondags de hoofdsom van de christelijke leer, naar de orde van de Heidelbergse Catechismus, in de prediking ( ) verklaard wordt.

 

Synodebehandeling 1975

Na een kleine wijziging in het voorstel van de commissie, wordt de tekst van dit artikel in de versie van de commissie door de Synode aanvaardt.

68.  De kerkeraden zullen er op toezien, dat eenmaal des zondags de hoofdsom van de christelijke leer, naar de orde van de Heidelbergse Catechismus, in de prediking verklaard wordt.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

68.  Artikel 68 (acta)
R.  Gevraagd wordt een toevoeging als bijv. “zoveel mogelijk”.
M.Depp. menen dat hiertegen geen bezwaar behoeft te zijn.
Voorstel:

De kerkeraad zal er zorg voor dragen, dat als regel eenmaal per zondag in de prediking de christelijke leer verklaard wordt zoals die samengevat is in de Heidelbergse Catechismus.

 

Commissierapprt 1978

Het commissierapport vermeldt niets over dit artikel.

 

Synodebehandeling 1978

In de bespreking van art. 66 komt vanuit de vergadering de suggestie naar voren, om in plaats van “de christelijke leer” te lezen: “de leer van Gods Woord”, zulks om aan te geven, dat de Catechismusprediking bediening van het Woord Gods is. Deputaten nemen deze suggestie over. En amendement van br. A.J. Burger om in plaats van  “eenmaal per zondag” te lezen: “in de namiddagdienst” wordt met meerderheid van stemmen verworpen.
Hierna aanvaardt de synode art. 66.

 

Kerkorde 1978

Artikel 66
Catechismusprediking
De kerkeraad zal er zorg voor dragen, dat als regel eenmaal per zondag in de prediking de leer van Gods Woord verklaard wordt zoals die samengevat is in de Heidelbergse Catechismus.