Artikel 6

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel V.
Nopens die dienaars, die nu alreede in den dienst des Woords zijnde tot eene andere gemeente beroepen worden, zal desgelijks zoodanige beroeping geschieden, zoowel in de steden als ten platten lande, door den kerkeraad en de diakenen, met onderhouding van de regeling, die daarvoor plaatselijk in gebruik of door den kerkeraad vastgesteld is, en van de generale kerkelijke ordinantiën over de beroepbaarheid van hen die buiten de Nederlandsche gereformeerde kerken gediend hebben, en over het meer dan eenmaal beroepen van denzelfden dienaar in dezelfde vacature; in kerken met niet meer dan één dienaar ook met advies van de classis of van den hiertoe door de classis aangewezen consulent, waar zulks tot nog toe gebruikelijk is geweest; en voorts in alle kerken met approbatie van de classis, aan welke de voorzeide beroepenen vertoonen zullen goede kerkelijke attestatie van leer en leven, en met approbatie van de lidmaten der gereformeerde gemeente van de plaats, wanneer, de naam des dienaars den tijd van veertien dagen haar voorgesteld zijnde, geen hindernis daartegen komt; waarna de beroepenen met voorgaande stipulatiën en gebeden zullen bevestigd worden, naar het formulier daarvan zijnde.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 5.
Beroeping naar een andere gemeente
Nopens die dienaars, die nu alrede in den dienst des Woords zijnde tot een andere gemeente beroepen worden, zal desgelijks zodanige beroeping geschieden, door den kerkeraad en de diakenen, met medewerking van de gemeente en met inachtneming van de plaatselijk vastgestelde regeling en van de generale kerkelijke ordinantiën over de beroepbaarheid van hen, die buiten de Nederlandse Gereformeerde Kerken gediend hebben, en over het meer dan eenmaal beroepen van denzelfden dienaar in dezelfde vacature; in kerken met niet meer dan één dienaar ook met advies van de hiertoe door de classis aangewezen consulent; en voorts in alle kerken met approbatie van de classis, aan welke de voorzeide beroepenen vertonen zullen goede kerkelijke attestatie van leer en leven, en met approbatie van de lidmaten der gereformeerde gemeente van de plaats, wanneer, de naam des dienaars den tijd van veertien dagen haar voorgesteld zijnde, geen hindernis daartegen komt; waarna de beroepenen met voorgaande stipulatiën en gebeden zullen bevestigd worden, naar het formulier daarvan zijnde.

Toelichting. - Zie bij art. 4.

 

Commissierapport 1975

Art. 5.
Nadat art. 4 de wettige roeping tot het predikambt heeft geregeld, waarbij de beroeping een noodzakelijk onderdeel is, kan art. 5 doorspreken over een volgende beroeping. Het voorstel van depp. ontmoet geen bezwaren.
Enkele opmerkingen uit de kerken, gemaakt bij art. 4, keren hier terug. Nieuw is dat ClM en Cn de omschrijving van de bevestiging in art. 5 gelijk willen trekken met die in art. 4. Art. 5 laat nl de afvragingen en vermaningen achterwege. Dit kan volgens ClM leiden tot accentverschil. Cn heeft zijn mening over het opnieuw in de dienst treden, en zegt voorts dat kandidaten en opnieuw intredende predikanten met hetzelfde formulier worden bevestigd. Uw comm. merkt op, dat er inderdaad verschil is tussen de roeping tot het ambt en de beroeping naar een andere gemeente.
Op deze plaats meldt uw comm. dat zij het voorstel inzake art. 4 en 5 van KRHW niet overneemt. Zij kan niet zien dat dit voorstel eenvoudiger en overzichtelijker is. dan wat depp. voorstellen.

Artikel 5.
Nopens de dienaars, die nu alrede in de dienst des Woords zijnde tot een andere gemeente beroepen worden, zal desgelijks zodanige beroeping geschieden door de kerkeraad () met medewerking van de gemeente en met inachtneming van de plaatselijk vastgestelde regeling en van de generale kerkelijke ordinantiën over de beroepbaarheid van hen, die buiten de Nederlandse Gereformeerde Kerken gediend hebben, en over het meer dan eenmaal beroepen van dezelfde dienaar in dezelfde vacature; in kerken met niet meer den één dienaar ook met advies van de door de classis aangewezen consulent; en voorts in alle kerken met approbatie van de classis, aan welke de voorzeide beroepenen vertonen zullen goede kerkelijke attestatie van leer en leven, en met approbatie van de lidmaten der gereformeerde gemeente van de plaats, wanneer, de naam des dienaars de tijd van veertien dagen haar voorgesteld zijnde, geen hindernis daartegen komt; waarna de beroepenen met voorgaande stipulatiën en gebeden zullen bevestigd worden, naar het formulier daarvan zijnde.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

5. Nopens de dienaars, die nu alrede in de dienst des Woords zijnde tot een andere gemeente beroepen worden, zal desgelijks zodanige beroeping geschieden door de kerkeraad en de diakenen, met medewerking van de gemeente en met inachtneming van de plaatselijk vastgestelde regeling en van de generale kerkelijke ordinantiën over de beroepbaarheid van hen, die buiten de Nederlandse Gereformeerde Kerken gediend hebben, en over het meer dan eenmaal beroepen van dezelfde dienaar in dezelfde vacature; in kerken met niet meer den één dienaar ook met advies van de door de classis aangewezen consulent; en voorts in alle kerken met approbatie van de classis, aan welke de voorzeide beroepenen vertonen zullen goede kerkelijke attestatie van leer en leven, en met approbatie van de lidmaten der gereformeerde gemeente van de plaats, wanneer, de naam des dienaars de tijd van veertien dagen haar voorgesteld zijnde, geen hindernis daartegen komt; waarna de beroepenen met voorgaande stipulatiën en gebeden zullen bevestigd worden, naar het formulier daarvan zijnde.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

1. Artikel 5 (acta)
M. Zie voor 'gereformeerde kerken buiten Nederland' dit rapport ad art. 9. T. Taalkundig spreekt het meeste nu voor zichzelf. De aanhef kon behoorlijk verkort worden. In de formulering, dat predikanten beroepen worden naar een andere kerk ligt opgesloten, dat het gaat over dienaars 'die nu alrede in de dienst des Woords zijn'.

Voorstel:
Wanneer predikanten beroepen worden naar een andere kerk, zal de beroeping eveneens geschieden door de kerkeraad en de diakenen, met medewerking van de gemeente en met inachtneming van de plaatselijk vastgestelde regeling. De kerken zullen zich houden aan de generale kerkelijke bepalingen en over de beroepbaarheid van predikanten die in de gereformeerde kerken buiten Nederland gediend hebben en over het meer dan eenmaal beroepen van dezelfde predikant in dezelfde vacature. Kerken met één predikantsplaats zullen beroepen met advies van de consulent die door de classis aangewezen is. Voor alle kerken geldt dat de goedkeuring van de classis vereist is.
Aan haar zullen de volgens dit artikel beroepen predikanten een goede attestatie inzake leer en leven tonen. De eveneens vereiste goedkeuring van de gemeenteleden is verkregen, wanneer de naam van de beroepen predikant op twee achtereenvolgende zondagen in de kerk is afgekondigd en er geen wettig bezwaar is ingebracht.
De bevestiging zal plaats hebben in een eredienst, waarbij het daarvoor vastgestelde formulier dient gebruikt te worden.

 

Commissierapport 1978

Art. 6.
Het voorstel van depp. om niet meer te lezen "die buiten de Nederlandse Gereformeerde Kerken gediend hebben", maar: "die in gereformeerde kerken buiten Nederland gediend hebben", acht uw commissie een duidelijke verbetering. Zie verder bij art. 9.
In dit en in het vorige artikel wordt, naar het oordeel van uw commissie terecht gesproken over "op twee achtereenvolgende zondagen in de kerk afgekondigd  ..... “; terecht, omdat bij de oude redactie de afkondiging niet perse vanaf de kansel behoefde plaats te vinden, maar ook per mededelingenblaadje kan worden gedaan.
Als de afkondigingen nu maar niet, na afkondiging, verdwijnen....

Uit de bijlage:
6. een kerkeraad stelt voor het woord "predikant" hier in het enkelvoud te schrijven, omdat immers doorgaans slechts één predikant tegelijk vertrekt. Uw commissie is van oordeel dat dit voorstel niet zinvol is; het meervoud vormt een algemene aanduiding; en in het tweede deel van dit artikel, bij specificatie, wordt het enkelvoud terecht gebruikt.

 

Synodebehandeling 1978

De behandeling van dit artikel meld in het acta-verslag.

 

Kerkorde 1978

Artikel 6
Beroep naar een andere kerk
Wanneer predikanten beroepen worden naar een andere kerk, zal de beroeping eveneens geschieden door de kerkeraad en de diakenen, met medewerking van de gemeente en met inachtneming van de plaatselijk vastgestelde regeling. De kerken zullen zich houden aan de generale kerkelijke bepalingen en over de beroepbaarheid van predikanten die in de gereformeerde kerken buiten Nederland gediend hebben in kerken van gereformeerde belijdenis en over het meer dan eenmaal beroepen van dezelfde predikant in dezelfde vacature. Kerken zonder predikant in actieve dienst zullen beroepen met advies van de consulent die door de classis aangewezen is.
Voor alle kerken geldt dat de goedkeuring van de classis vereist is. Aan haar zullen de volgens dit artikel beroepen predikanten een goede attestatie inzake leer en leven tonen. De eveneens vereiste goedkeuring van de gemeenteleden is verkregen, wanneer de naam van de beroepen predikant op twee achtereenvolgende zondagen in de kerk is afgekondigd en er geen wettig bezwaar is ingebracht.
De bevestiging zal plaats hebben in een eredienst, waarbij het daarvoor vastgestelde formulier dient gebruikt te worden.