Artikel 50

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XLV.

De kerk, in dewelke de classis, en desgelijks de particuliere of generale synode, samenkomt, zal zorg dragen, dat zij de Acten der voorgaande vergadering op de naastkomende bestelle.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 43.
Zorg voor de archieven
De kerkeraden en de meerdere vergaderingen zullen behoorlijk zorg dragen voor de archieven.
Toelichting:
1. Dit artikel is een vervanging van art. 45 (oud).
2. Nadruk is thans gelegd op het archiefbewarende werk, allereerst in de plaatselijke kerk.
3. In huishoudelijke regelingen van meerdere vergaderingen kan een bepaling opgenomen worden als in art. 45 (oud).

 

Commissierapport 1975

Er is geen bezwaar tegen de inhoud van dit nieuwe artikel, dat in plaats komt van het oude art. 45.

Artikel 44.
De kerkeraden en de meerdere vergaderingen zullen behoorlijk zorg dragen voor de archieven.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

45.
De kerkeraden en de meerdere vergaderingen zullen behoorlijke zorg dragen voor de archieven.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

46. Artikel 45 (acta)

T. Voorstel:
De kerkeraden en de meerdere vergaderingen zullen goed zorgen voor de archieven.

 

Commissierapport 1978

Art. 50.
Een kerkeraad vraagt of de zin van art. 45 oud niet is verloren gegaan in het hier voorgestelde. Uw commissie kan zich stellen achter de reeds eerder gegeven argumentatie (zie rapport deputaten inzake de herziening K.O., Acta Kampen 1975, Bijlage 3, pagina 284): "in huishoudelijke regelingen van meerdere vergaderingen kan een bepaling opgenomen worden als in art. 45 (oud)."

 

Synodebehandeling 1978

De artt. 50-55 worden aanvaard naar het concept van deputaten, nadat twee taalkundige wijzigingen zijn aangebracht.

 

Kerkorde 1978

Artikel 50
Archieven
De kerkeraden en de meerdere vergaderingen behoren goed te zorgen voor de archieven.