Artikel 38

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XXXVIIIa

Welverstaande, dat in de plaatsen, waar de kerkeraad voor het eerst of opnieuw is op te richten, 't zelve niet geschiede dan met advies van de classis.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 40
Instelling van de ambten 
In plaatsen, waar voor het eerst of opnieuw de ambten worden ingesteld, kan dit slechts geschieden met advies van de classis.
Toelichting:
Dit is het eerste lid van art. 38 (oud), in gewijzigde redactie.

 

Commissierapport 1975

Zie voor toelichting bij artikel 36

Artikel 42.
In plaatsen, waar voor het eerst of opnieuw de ambten worden ingesteld, kan dit slechts geschiedenis met advies van de classis.

 

Synodebehandeling 1975

Zie artikel 36

38a. In plaatsen, waar voor het eerst of opnieuw de ambten worden ingesteld, kan dit slechts geschieden met advies van de classis.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

40. Artikel 38a (acta)

T. Voorstel:

Slechts met advies van de classis kunnen in een plaats voor het eerst of opnieuw de ambten worden ingesteld.

 

Commissierapport 1978

Art. 38.
De vraag is bij dit artikel gesteld: is een verwisselen van plaats niet aan te bevelen voor de artt. 38 en 39?
Met depp. meent uw commissie te mogen stellen: artikel 36 gaat over de kerkeraad; art. 37 over de kerkeraad in een kleine gemeente; art. 38 over het instellen van de ambten; art. 39 over plaatsen waar nog geen ambten kunnen worden ingesteld.
Uw commissie meent dat depp. terecht de volgorde van de oude K.O. hebben aangehouden. Te wijzen is bovendien op het feit dat het vigerende artikel 38 vast zit aan het vigerende artikel 37.
De vraag wordt vervolgens aan de orde gesteld: behoort in de K.O. niet te worden geregeld WIE de ambten behoort in te stellen?
Naar het oordeel van uw commissie behoeft deze vanzelfsprekendheid in een gereformeerde K.O. niet expressis verbis te worden geformuleerd. Uw commissie stelt u voor het woord "advies" te vervangen door "instemmen".

 

Synodebehandeling 1978

Zie artikel 37.

 

Kerkorde 1978

Artikel 38
Instelling van de ambten
Slechts met instemming van de classis kunnen in een plaats voor het eerst of opnieuw de ambten worden ingesteld.