[G3 rechtspersoonlijkheid
G3.1 Ingevolge de Nederlandse wetgeving komt rechtspersoonlijkheid toe aan:
a. de plaatselijke kerk;
b. de classis als regionaal verband van kerken;
c. de gezamenlijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
G3.2 Bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen, als bedoeld in art. E8.3, bezitten eveneens rechtspersoonlijkheid naar statelijk recht.]

G3 rechtspersoonlijkheid
G3.1 Ingevolge de Nederlandse wetgeving komt rechtspersoonlijkheid toe aan:
a. de plaatselijke kerk;
b. de classis als regionaal verband van kerken;
c. de gezamenlijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
G3.2 Bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen, als bedoeld in art. E8.3, bezitten eveneens rechtspersoonlijkheid naar statelijk recht.

Toelichting G3

1. G3 heeft in een reactie de vraag opgeroepen omtrent de rechtspersoonlijkheid van de classis. Is de classis niet slechts een tijdelijke vergadering? Wordt door verlening van rechtspersoonlijkheid niet een permanent karakter in het leven geroepen? Uit de vraag blijkt dat enige uitleg gewenst is.

2. De classisvergaderingen evenals synodevergaderingen hebben in het gereformeerde kerkrecht inderdaad een tijdelijk karakter. Vergaderingen worden geopend, behandelen hun agenda en worden dan weer gesloten. En daarmee behoren zij tot het verleden. Daaraan verandert niets.

3. Iets anders is dat de classiskerken tezamen een classis vormen en als zodanig rechtspersoonlijkheid hebben. Dat is ook niet iets nieuws en ook niet iets wat wij bedenken, maar wat voortvloeit uit art. 2: 2 BW. Rechtspersoonlijkheid komt krachtens de wet toe aan de individuele plaatselijke kerken, aan de gezamenlijke kerken in een classis en aan de gezamenlijke Gereformeerde Kerken in Nederland (G3.1). Dat is onder de huidige kerkorde precies eender. Zie o.a. M. te Velde, Kerkverband en rechtspersoonlijkheid, Leiden: Groen 1987.

4. Rechtspersoonlijkheid komt ingevolge art. 2: 2 BW eveneens toe aan bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen (G3.2).

5. Rechtspersoonlijkheid is overigens een privaatrechtelijk begrip, dat van belang is voor de deelneming aan het externe rechtsverkeer.


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) G84