[B17 ziekte
B17.1 In geval van tijdelijke of blijvende gehele of gedeeltelijke verhindering van de ambtsdienst ten gevolge van ziekte van de predikant gelden de generale regelingen.]

B17 verhindering ambtsdienst
B17.1 Bij arbeidsongeschiktheid van de predikant als gevolg van ziekte of ongeval gelden de voorschriften van de generale regeling voor predikantszaken.
B17.2 Bij blijvende verhindering van de ambtsuitoefening wegens ziekte of een andere oorzaak oordeelt de classis over de gevolgen voor de rechtspositie en het levensonderhoud van de predikant.

Toelichting B17

1. In B17.1 is in Werkorde 2 ‘ziekte’ vervangen door een nauwkeuriger omschrijving. Het gaat om arbeidsongeschiktheid tengevolge van hetzij ziekte hetzij ongeval. Dit stemt overeen met de regelingen van VSE.

2. In B17.1 wordt verwezen naar de generale regeling voor predikantszaken. Zie B23 hierna.

3. Wij nemen hier bewust een vermelding op van de voorschriften van de generale regeling voor predikantszaken. Juist op het gebied van ziek- en herstelmeldingen, begeleiding ziekteverzuim, e.d. zijn de laatste jaren veel uitvoeringsregels gekomen, waaraan zowel predikanten als kerken zich te houden hebben. Het is van belang dat hiervoor een duidelijke grondslag in de KO aanwezig is.

4. In B17.2 is een bepaling toegevoegd over de rechtspositie (ambtelijke status) en het levensonderhoud van de predikant bij blijvende verhindering van de ambtsdienst tengevolge van ziekte of een andere oorzaak. Het gaat hier niet om emeritaat volgens B22, omdat dat betrekking heeft op beëindiging van de actieve dienst wegens leeftijd. Een beslissing van de classis is nodig omdat bijvoorbeeld bepaald moet worden in welke mate de predikant arbeidsongeschikt is als predikant en of en zo ja, in hoeverre de predikant op andere wijze in zijn levensonderhoud kan voorzien.

5. Omdat B17 aldus in Werkorde 2 een iets bredere strekking heeft, kiezen we ook voor het bredere opschrift ‘verhindering ambtsdienst’.