|114|

Memorie van Toelichting
Werkorde 2 — hoofdstuk D

 

D. de kerkelijke tucht

[D1 karakter en reikwijdte
D1.1 In de kerken is aan de verkondiging van het Woord van God en de bediening van de sacramenten de kerkelijke tucht verbonden.
D1.2 Zij is gericht op de eer van God, het behoud van de zondaar en de heiligheid van de gemeente.
D1.3 De tuchtoefening draagt als kerkelijke discipline een geestelijk karakter.
D1.4 De kerkelijke tucht gaat over ergerlijke zonden in leer en leven van ieder die tot de gemeente behoort.]

D1 karakter en reikwijdte
D1.1 In de kerken is aan de verkondiging van het Woord van God en de bediening van de sacramenten de kerkelijke tucht verbonden.
D1.2 Zij is gericht op de eer van God, het behoud van de zondaar en de heiligheid van de gemeente.
D1.3 De tuchtoefening draagt als kerkelijke discipline een geestelijk karakter.
D1.4 De kerkelijke tucht gaat over ergerlijke zonden in leer en leven van ieder die tot de gemeente behoort.

Toelichting D1

1. Het blijft lastig om in korte bewoordingen het doel van de kerkelijke tucht aan te geven. Het is dus niet verwonderlijk dat diverse commentaren hier ideeën over aandragen. We hebben ze overwogen, maar er uiteindelijk niet voor geopteerd. Niet omdat de amendementen geen betekenis hebben, maar omdat we ze geen verbetering vinden ten opzichte van Werkorde 1.

2. Onder meer werd bij D1.2 de ‘verzoening met de naaste’ gemist. Deze notie zit echter opgesloten in de ‘heiligheid van de gemeente’. Explicitering daarvan maakt de zin onoverzichtelijk: we hechten aan de duidelijke drieslag van God, de zondaar en de gemeenschap daar omheen.

3. Het woord ‘ergerlijke’ in D1.4 wordt beleefd als kerktalig. Dat is inderdaad waar. We hebben echter geen term gevonden die als vervanging kan dienen. Het gaat om de zaak waar Paulus in zijn brief aan de Korintiërs wel drie hoofdstukken aan wijdt (1 Kor. 8-10). Probeer dat maar eens in een beter woord samen te vatten!

4. De tekst van Werkorde 2 is dus per saldo gelijk gebleven aan Werkorde 1.