[F8 recht van appel
F8.1 Indien de betrokkene of de kerkenraad niet kan berusten in de uitspraak van de classis, staat appel open op de synode.
F8.2 In spoedeisende gevallen kan een buitengewone synode worden samengeroepen.
F8.3 De uitspraak van de synode is bindend voor partijen, behoudens het recht van herziening.]

F8 recht van hoger beroep
F8.1 Indien de betrokkene of de kerkenraad niet kan berusten in de uitspraak in beroep van de classis, staat hoger beroep open op de synode op de gronden als vermeld in art. F4.1.
F8.2 vervallen
F8.3 De uitspraak van de synode is bindend voor partijen, behoudens herziening.

|145|

Toelichting F8

1. In één van de commentaren wordt aangegeven dat de terminologie ‘hoger beroep’ de voorkeur verdient boven ‘appel’ en nog duidelijker de volgorde aangeeft: bezwaar > beroep > hoger beroep. Wij nemen dit over.

2. In Werkorde 2 verwijst F8.1 voor de beroepsgronden naar F4.1. Zie het commentaar bij F7.1.

3. F8.2 komt in Werkorde 2 te vervallen wegens toevoeging F6.2 sub h.