[B29 structuur kerkenraadswerk
B29.1 De werkwijze van de kerkenraad, van de kerkenraad met diakenen en van de diakenen wordt vastgesteld in de plaatselijke regeling.
B29.2 De kerkenraad kiest een passende vergader- en werkstructuur. Als de kerkenraad taken of bevoegdheden delegeert, behoudt hij daarbij zijn eindverantwoordelijkheid.

|89|

B29.3 Indien in kleine gemeenten onvoldoende ambtsdragers beschikbaar zijn, wordt bijstand verleend door ouderlingen respectievelijk diakenen vanuit een door de classis aan te wijzen naburige kerk.]

B29 werkwijze van kerkenraad en diaconie
B29.1 De werkwijze van de kerkenraad, van de diaconie en van de kerkenraad met de diaconie wordt vastgesteld in een plaatselijke regeling.
B29.2 Als de kerkenraad of diaconie taken of bevoegdheden delegeren, behouden zij daarbij hun eindverantwoordelijkheid.
B29.3 vervallen
B29.4 De kerkenraad en diaconie dragen beide zorg voor een goede instructie en regeling van de taken en werkzaamheden die onder hun verantwoordelijkheid in de gemeente worden verricht.

Toelichting B29

1. B29 heeft in Werkorde 2 een ander opschrift gekregen, omdat de inhoud ook gewijzigd is. Enerzijds gaat het nu in B28 over de colleges van ambtsdragers, de gremia, die er plaatselijk zijn, te weten de kerkenraad en de diaconie. Anderzijds gaat het in B29 over de werkwijze van die colleges.

2. B29 ziet daarbij op beide colleges: immers kan zowel de kerkenraad als de diaconie taken of bevoegdheden delegeren. Wat de kerkenraad betreft kan dit een delegatie zijn aan bijvoorbeeld een moderamen, aan een CvB en aan allerlei andere commissies. Wat de diakenen betreft valt bijvoorbeeld te denken aan delegatie van taken aan de zusterhulp, aan commissies belast met diaconale projecten, aan miniwijken, etc. Kerkenraad respectievelijk diaconie blijven ieder op eigen terrein daarbij eindverantwoordelijk volgens B29.2.

3. B29.3 is vervallen. Voor de kleine gemeenten is er in Werkorde 2 een afzonderlijke bepaling in B32.

4. B29.4 is gericht op een heldere organisatie van de dingen: kerkenraad en diaconie dienen, ieder voor zich, te zorgen voor goede instructies en regelingen op hun eigen taakveld.