[F10 rechtspraak in predikantszaken
F10.1 Bij een besluit van de kerkenraad op basis van art. B13 tot B22 staat, in afwijking van art. F7, voor de predikant beroep open bij de commissie van beroep in predikantszaken, met dien verstande dat:
a. beroep inzake de gronden van een besluit tot schorsing wordt ingesteld bij de classis;
b. geen beroep mogelijk is tegen de verlenging van een schorsing;
c. beroep inzake de gronden van een besluit tot afzetting wordt ingesteld bij de synode.
F10.2 Van een uitspraak van de commissie of van de classis staat voor de predikant en de kerkenraad appel open op de synode.
F10.3 Art. F7.2 respectievelijk art. F8.2 zijn van overeenkomstige toepassing.]

F10 rechtspraak in predikantszaken
F10.1 Bij een besluit van de kerkenraad op basis van art. B13 tot B22 staat, in afwijking van art. F7, voor de predikant beroep open bij de commissie van beroep in predikantszaken, met dien verstande dat:
a. beroep inzake de gronden van een besluit tot schorsing wordt ingesteld bij de classis;
b. geen beroep mogelijk is tegen de verlenging van een schorsing;
c. beroep inzake de gronden van een besluit tot afzetting wordt ingesteld bij de synode.

|146|

F10.2 Van een uitspraak van de commissie of van de classis staat voor de predikant en de kerkenraad hoger beroep open op de synode. Art. F8.3 is van overeenkomstige toepassing.
F10.3 vervallen
F10.4 De synode stelt een generale regeling vast voor de rechtspraak in predikantszaken.

Toelichting F10

1. Enkele commentaren menen dat met de commissie van beroep in predikantszaken een nieuw instituut wordt geëntameerd. Dat is niet het geval. We sluiten aan bij de reeds bestaande commissie van beroep. Zie MvT1.

2. In F10.2 wordt de mogelijkheid van herziening toegevoegd via expliciete verwijzing naar F8.3.

3. F10.3 komt in Werkorde 2 te vervallen wegens toevoeging F6.2 sub h.

4. F10.4 geeft de basis voor de instelling en regeling van de commissie van beroep in predikantszaken.

5. De predikantenvereniging stelt bij F10 een verwijzing voor naar de Beroepscode. Dit voorstel is op een laat tijdstip binnengekomen en verdient nadere bespreking en afstemming.