[F6 vrede door recht
F6.1 De kerkelijke rechtsgang is gericht op herstel van vrede door recht.
F6.2 Zij kenmerkt zich door Schriftuurlijke wijsheid en voldoet aan de eisen van eerlijke rechtspraak.
Daartoe worden in het bijzonder gewaarborgd:
a. het doen van zorgvuldig onderzoek;
b. het toepassen van hoor en wederhoor;
c. toelating van een deskundig adviseur of raadsman;
d. het zo nodig horen van getuigen;
e. het zo nodig raadplegen van deskundigen;
f. toegankelijkheid van relevante stukken;
g. een gemotiveerde schriftelijke uitspraak.
F6.3 De synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van toepassing op de procedures volgens art. F7 tot F11.]

F6 vrede door recht
F6.1 De kerkelijke rechtsgang is gericht op herstel van vrede door recht.
F6.2 Zij kenmerkt zich door Schriftuurlijke wijsheid en voldoet aan de eisen van eerlijke rechtspraak.
Daartoe worden in het bijzonder gewaarborgd:
a. het doen van zorgvuldig onderzoek;
b. het toepassen van hoor en wederhoor;
c. het recht om zich te laten bijstaan door een adviseur of raadsman;
d. de mogelijkheid van het horen van getuigen, indien noodzakelijk voor de beoordeling van het geschil;

e. het zo nodig raadplegen van deskundigen;
f. gelijke toegang tot relevante stukken voor beide partijen;
g. een gemotiveerde schriftelijke uitspraak;
h. het treffen van een voorziening in spoedeisende situaties.
F6.3 De synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van toepassing op de procedures volgens art. F7 tot F11.

Toelichting F6

1. F6.1: wij oordelen de suggestie om ‘vrede’ hier te vervangen door ‘verzoening’ geen verbetering.

|143|

2. Enkele commentaren zien graag in F6.2 de gelijkwaardigheid van partijen nog meer tot uitdrukking komen. Dit is op zichzelf verdisconteerd in de aanduiding ‘eerlijke rechtspraak’. Met name bij de toegankelijkheid van de stukken is het goed om expliciet melding te maken van de gelijke behandeling van beide partijen. We hebben de formulering sub m daartoe aangepast.

3. Ook bij heroverweging pleiten wij voor handhaving van de essentialia van eerlijke rechtspraak in de KO. Te lichtvaardig wordt in een commentaar gesproken van een ‘open deur’. Concretisering van eerlijke rechtspraak is in de praktijk geen vanzelfsprekendheid. Er moet de kerken alles aan gelegen zijn om zich toe te leggen op recht en gerechtigheid. Allereerst als dure christelijke plicht. Vervolgens ook om de eigen kerkelijke rechtspraak te kunnen handhaven.

4. In F6.2 sub h is toegevoegd het treffen van een voorziening in spoedeisende situaties. Dit voorkomt de afzonderlijke herhaalde vermelding bij de volgende bepalingen F7.2, F8.2, F10.3, die daarmee komen te vervallen.


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F75