[E6 kerkvisitatie
E6.1 Jaarlijks vindt namens de classis de kerkvisitatie plaats.
E6.2 De visitatie is gericht op het adviseren, vermanen en aansporen van de ambtsdragers met het oog op de vrede en de opbouw van de gemeente.
E6.3 Voor de visitatie wijst de classis een college van visitatoren aan dat bestaat uit twee predikanten en twee ouderlingen. Hun taken en werkwijze worden geregeld in een visitatiereglement.
E6.4 Desgevraagd bieden visitatoren hulp bij moeiten of conflicten in een gemeente.]

|129|

E6 kerkvisitatie
E6.1 Jaarlijks vindt namens de classis in elke kerk de kerkvisitatie plaats.
E6.2 De visitatie is gericht op het adviseren, vermanen en aansporen van de ambtsdragers met het oog op de vrede en de opbouw van de gemeente.
E6.3 Voor de visitatie stelt de classis een college van visitatoren aan, waarvan de taken en de werkwijze worden vastgelegd in een regeling.
E6.4 Desgevraagd bieden visitatoren hulp bij moeiten of conflicten in een gemeente.

Toelichting E6

1. Bij E6.1 is het commentaar gekomen dat het adres van de visitatie ontbreekt. Dat is daarom in Werkorde 2 geëxpliciteerd: visitatie vindt plaats in elke kerk in de classis.

2. Bij E6.2 wordt opgemerkt dat er toch niet altijd vermaand zal hoeven te worden? Inderdaad: de term ‘gericht op’ wil niet zeggen dat er altijd een advies moet worden uitgebracht, altijd een vermaning moet worden uitgedeeld, en altijd een aansporing gegeven moet worden, maar wel dat deze acties bij de visitatoren in beeld zijn en waar nodig door hen worden toegepast.

3. De exacte invulling van het college van visitatoren in Werkorde 1 (twee predikanten, twee ouderlingen) wordt in verschillende reacties als te dwingend ervaren: classes variëren immers in samenstelling. Bovendien roept het vragen op als ‘mag het ook een oud-ouderling zijn’ en ‘gaan de predikanten net zo vaak wisselen als de ouderlingen’. We laten daarom in Werkorde 2 in E6.3 het college staan, maar laten de invulling daarvan verder over aan de classicale regeling.

4. Bij E6.4 is de vraag gerezen wie er bevoegd is om visitatoren te vragen: ook individuele gemeenteleden? Inderdaad zijn visitatoren voor alle gemeenteleden benaderbaar, al zal het wel via de kerkenraad moeten lopen. Maar het wordt te gedetailleerd om dat allemaal in de kerkorde op te nemen. Het classicale reglement dient hierin te voorzien.

5. Wij hebben onlangs kennis genomen van een voorstel van deputaten Dienst en Recht om te komen tot een nieuw ‘deputaatschap probleembehandeling’. Dit kan een raakvlak hebben met de inzet van visitatoren volgens E6.4. Zie verder de toelichting bij F5.


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) E65