[E5 coördinatie door de classis
E5.1 De classis wijst voor elke kerk in de classis een andere classiskerk aan als naburige kerk. De kerkenraad van de naburige kerk is belast met de taken die hem bij of krachtens de kerkorde worden opgedragen.
E5.2 Indien een kerk geen eigen predikant heeft, benoemt de classis een predikant van elders tot haar consulent.
E5.3 Voor de instituering en voor de opheffing van een kerk is de goedkeuring van de classis nodig.
E5.4 Plaatsen waar geen kerk is worden door de classis aan de zorg van een naburige kerk toevertrouwd.]

E5 naburige kerk
E5.1 De classis wijst voor elke kerk in de classis een andere classiskerk aan als naburige kerk. De kerkenraad van de naburige kerk is belast met de taken die hem bij of krachtens de kerkorde worden opgedragen.
E5.2 vervallen
E5.3 vervallen
E5.4 vervallen

Toelichting E5

1. De uitdrukking ‘bij of krachtens’ in E5.1 wordt door sommigen gezien als een onnodig doublet. Het gaat echter om een tweeledig palet: enerzijds de taken die uitdrukkelijk in de kerkorde worden genoemd (‘bij’), anderzijds de taken die eventueel uit de kerkorde voortvloeien (‘krachtens’).

2. E5.2: de consulent komt wat ons betreft in de kerkorde te vervallen. Regeling van het consulentschap kan plaats vinden via het classisreglement en de generale regeling predikantschap.

3. E5.3 en E5.4 worden geregeld in B32 en komen daarom in Werkorde 2 te vervallen.

4. Gelet op de inhoud van E5.1 is het opschrift in Werkorde 2 gewijzigd in ‘naburige kerk’.


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) E64