|93|

Memorie van Toelichting
Werkorde 2 — hoofdstuk C

 

C. het leven van de gemeente

[C1 de gemeente
C1.1 De gemeente vervult met de haar geschonken gaven de dienst in kerk en wereld waartoe Christus haar roept. De ambtsdragers stimuleren haar hiertoe en gaan haar hierin voor.]

C1 de gemeente
C1.1 De gemeente vervult met de haar geschonken gaven de dienst in kerk en wereld waartoe Christus haar roept. De ambtsdragers stimuleren haar hiertoe en gaan haar hierin voor.

Toelichting C1

1. Wij handhaven C1.1 en andere zinsneden die in reacties als ‘statements’ of ‘aanbevelingen’ worden betiteld. Wij realiseren ons dat in de KO1978 dergelijke meer algemene hoofdbepalingen minder voorkomen, maar kiezen er bewust voor om die op wezenlijke momenten in de nieuwe KO een plaats te geven als basisbepalingen waarop de meer specifieke bepalingen rusten.

2. ‘Gemeente’ duidt hier de plaatselijke gemeente aan in het functioneren in al haar geledingen. Het woord ‘kerk’ duidt het grotere geheel aan van de kerk van Christus, zoals die zich overal in de wereld manifesteert. Zie ook MvT2 bij A2.

3. De tweede zin van C1.1 valt grotendeels samen met C14.2 uit Werkorde 1. Wij hebben daarom C14.2 in Werkorde 2 laten vervallen.


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) C35