Artikel 67

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LXIX

In de kerken zullen gezongen worden de 150 Psalmen, alsmede de Eenige gezangen, zoals die zijn gehandhaafd en vastgesteld voor kerkelijk gebruik door de synode van Middelburg in 1933.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 69. Psalmen en Gezangen.
In de kerken zullen gezongen worden de Psalmen, alsmede de Gezangen, zoals deze door de generale synode voor kerkelijk gebruik zijn vastgesteld.
Toelichting:
1. Er is rekening gehouden met de generaal-synodalle besluitvorming betreffende de psalmberijming en de gezangenbundel.
2. Zie voor art. 67 (oud) bij art. 56 (nieuw) en voor art. 68 (oud) bij art. 57 (nieuw).

 

Commissierapport 1975

CIA en KRH menen, dat ook de Bijbelvertaling moet worden genoemd. Na “vastgesteld” is dan toe te voegen: “of voor gebruik vrijgegeven”.
FH: “We zingen niet “de Psalmen” doch berijming daarvan. Hoezeer beide soms verschillen, weet iedereen. Vandaar beter: “een berijming van de 150 Psalmen, van andere Schriftgedeelten en ook enige Gezangen…”. “Er is immers een wezenlijk verschil tussen een berijmd Schriftgedeelte èn een Gezang, dat een vrij lied is. Al moeten we meer streven naar berijmde Schriftgedeelten dan naar een bundel Gezangen”. Uw comm. ziet geen enkele aanleiding om in het artikel over de kerkzang in de eredienst ook de te lezen bijbelvertaling aan te wijzen. Tegenover FH mag worden opgemerkt, dat de gemeente psalmen zingt. Zij doet dit in de vorm van een berijming, die naar het zich laat aanzien binnen afzienbare tijd de voorafgaande zin nog meer werkelijkheidskarakter zal geven dan voorheen. Anders zou men ook wel kunnen zeggen: we lezen de Bijbel niet, maar een vertaling daarvan.
Het apart noemen van berijmde Schriftgedeelten acht uw comm. niet nodig. De naam van de bundel “Enige Gezangen” verhindert niet, dat daarin ook berijmde Schriftgedeelten voorkomen.

Artikel 61
In de kerken zullen gezongen worden de Psalmen, alsmede de Gezangen, zoals deze door de generale synode voor kerkelijk gebruik zijn vastgesteld.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

In de kerken zullen gezongen worden de Psalmen, alsmede de Gezangen, zoals deze door de generale synode voor kerkelijk gebruik zijn vastgesteld.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

Artikel 69 (acta)
T. Depp. menen dat het taalkundig beter is te spreken van de psalmen in een berijming, dan van de Psalmen, zonder meer.

Voorstel:
In de eredienst zullen de psalmen gezongen worden in de berijming die door de generale synode is vastgesteld en verder de gezangen die de synode heeft goedgekeurd.

 

Commissierapport 1978

Art. 67. Laatst bedoelde kerkeraad schrijft ten aanzien van de hier voorgestelde tekst in dezelfde lijn; uw cie. verwijst daarom ook hier naar “bruin”, pag. 72,M, alsmede naar het bij art. 65 door haar gestelde.
En andere kerkeraad schrijft: straks zal dus het gebruik in de eredienst van de berijming 1773 verboden zijn; deze kerkeraad spreekt in dit verband over een binding die tot heden niet in de kerken bestond met betrekking tot de oudere berijmingen.
Uw cie. merkt op: tot nu toe is in De Gereformeerde Kerken in Nederland nog nooit een bepaalde berijming bij officiëel kerkelijk besluit ingevoerd; “1773” werd door de Overheid op onkerkelijke wijze aan de kerken opgelegd.
De kerken zijn momenteel bezig te komen tot goede orde in de gemeente van Christus op dit punt.
Uw cie. wil, om de zaak duidelijk te maken, ook nog melding maken van het verschil tussen een in te voeren nieuwe psalmberijming en bv. De invoering van de nieuwe vertaling van het bijbelgenootschap. Deze laatste lag klaar en kon op een gegeven moment worden “vrijgegeven”. De psalmen- en gezangenbundel wordt door de kerken zelf samengesteld, getoetst en tenslotte vastegesteld.

 

Synodebehandeling 1978

Deputaten nemen een suggestie van ds. P. Schelling over om in art. 67 in plaats van “de “berijming” en “vastgesteld” te lezen: “een berijming” en “aanvaard”.
Hierna wordt art. 67 vastgesteld.

 

Kerkorde 1978

Artikel 67
Psalmen en gezangen
In de eredienst zullen de psalmen gezongen worden in een berijming die door de synode is aanvaard en verder de gezangen die de synode heeft goedgekeurd.