Artikel 33

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XLVI.
De instructiën der dingen, die in meerdere vergaderingen te behandelen zijn, zullen niet eerder geschreven worden, voordat over de daarin voorgestelde punten de besluiten der voorgaande synoden gelezen zijn, opdat ’t gene eens afgehandeld is, niet wederom voorgesteld worde, tenware dat men het achtte veranderd te moeten zijn.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 34.
Instructies en voorstellen voor de meerdere vergaderingen:
De instructiën of voorstellen, die in meerdere vergaderingen te behandelen zijn, zullen door de mindere vergaderingen niet eerder geschreven worden, voordat over de daarin voorgestelde punten de besluiten der voorgaande synoden gelezen zijn, opdat ’t gene eens afgehandeld is, niet wederom voorgesteld worde, ten ware dat men het achtte veranderd te moeten zijn.

Toelichting:
1. Dit is art.46 (oud). De verplaatsing beoogt aansluiting bij art.33.
2. Naast de instructies die de mindere vergaderingen door middel van haar afgevaardigden aan de meerdere vergaderingen kunnen voorleggen, zijn nu ook voorstellen van mindere vergaderingen genoemd.
3. De formulering zoekt te voorkomen dat voorstellen aan meerdere vergaderingen worden voorgelegd met voorbijgang van de mindere vergadering. Dit betreft met name de agenda van een generale synode. Een goede regel is dat voorstellen via de mindere vergaderingen de meerdere vergadering bereiken. Het volgen van deze weg kan er toe leiden dat een generale synode minder belast wordt.

 

Commissierapport 1975

KR Rotterdam-C vindt, dat het derde woord veranderd moet worden in “en/of”, omdat er taalkundig verschil bestaat tussen instructiën (die eigen kerk betreffen) en voorstellen (die de andere kerken beogen). Hoe taalkundig dit betoog is, laat uw comm. in het midden. In elk geval bedoelen dep. twee verschillende mogelijkheden naast elkaar te stellen. Het woordje “of” zou daarom beter “en” kunnen worden.
KRH en CIH willen “voorgaande synoden” veranderen in “voorgaande meerdere vergaderingen”, om ook de classis er onder te vangen.
KRHW acht de door depp. aangebrachte wijzigingen onaanvaardbaar. Want “art.46 (oud) slaat op een bepaalde kategorie zaken, nl. waarover reeds eerder uitspraken gedaan zijn. De toelichting breidt dit geheel ongemotiveerd uit tot alle soorten voorstellen”.
Uw comm. kan niet zien, dat de zaak van art.46 anders wordt, door de toevoeging “en voorstellen”.
KRHW acht het ook onjuist, dat lid 3 (bedoeld zal zijn: van de toelichting) een geheel vreemd element in dit art. brengt. Depp. zoeken nl. te voorkomen, dat voorstellen aan een meerdere vergadering worden voorgelegd met voorbijgang van de mindere vergadering. Dit speciaal met het oog op het agendum van de generale synoden. FH vragen, of een en ander betekent, dat een kerkeraadsvoorstel, dat door classis of ps is afgewezen, niet ter gs kan worden ingediend en behandeld, en of in zo’n geval de weg van art.31 kan worden betreden.
Uw comm. meent, dat indien een voorstel op classis of ps behandeld is en er is een besluit over gevallen, de kerkeraad zich niet zonder meer tot een andere meerdere vergadering kan wenden met hetzelfde voorstel. De uitspraak van classis of ps zou dan toch via revisie of appèl betreden moeten worden.
Het geval, dat een kerkeraad rechtstreeks bij de gs een voorstel indient, wordt overigens door de formulering van depp. niet geraakt. Of zij moesten met hun wijziging “door de mindere vergadering” bedoelen, dat alleen een mindere vergadering een voorstel kan doen bij de ps haar volgende meerdere vergadering. Maar dat staat in hun voorstel beslist niet te lezen. Uw comm. acht het wel ongewenst, dat een kerkeraad zich met initiatief-voorstellen rechtstreeks tot een ps of gs wendt. Maar om dat te voorkomen, zou er een aparte bepaling gemaakt moeten worden.
De hierboven genoemde wijziging van depp. stuit overigens op bezwaar. KRHW en FH wijzen er op, dat de formulering geen rekening houdt met het feit, dat niet alleen vergaderingen, maar ook kerkleden een revisiebezoek kunnen indienen. Ook zij zullen zich moeten houden aan de regel van art.34. Uw comm. stemt hiermee in, en stelt voor de ingevoegde woorden “door de mindere vergadering” weer weg te laten.
Voorts wijzen KRHW en FH erop, dat een door de gs Assen 1961 (acta art.32) gestelde regel hier niet genoemd wordt, nl. “weshalve de regel blijft dat verzoeken tot revisie van besluiten ener meerdere vergadering rechtstreeks bij een volgende gelijksoortige vergadering kunnen en mogen worden ingediend”.
Uw comm. meent, dat gs Assen hier niets anders heeft uitgesproken, dan wat in de toepassing van art.46 (oud) lag opgesloten.

Artikel 32.
De instructiën en voorstellen, die in meerdere vergaderingen te behandelen zijn, zullen () niet eerder geschreven worden, voordat over de daarin voorgestelde punten de besluiten der voorgaande synoden gelezen zijn, opdat ’t gene eens afgehandeld is, niet wederom voorgesteld worde, ten ware dat men het achtte veranderd te moeten zijn.

 

Synodebehandeling 1975

Na discussie spreekt de vergadering bij meerderheid van stemmen de voorkeur uit voor de formulering van deputaten.
46. De instructiën of voorstellen, die in meerdere vergaderingen te behandelen zijn, zullen door de mindere vergaderingen niet eerder geschreven worden, voordat over de daarin voorgestelde punten de besluiten der voorgaande synoden gelezen zijn, opdat ’t gene eens afgehandeld is, niet wederom voorgesteld worde, ten ware dat men het achtte veranderd te moeten zijn.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

48.Artikel 46 (acta)
T. Voorstel:
Een mindere vergadering zal een instructie of voorstel voor een meerdere vergadering niet vaststellen voordat de eventuele besluiten van voorgaande synoden betreffende de voorgestelde zaak nauwkeurig gelezen zijn. Wat eenmaal afgehandeld is, moet niet opnieuw aan de orde worden gesteld, tenzij men van oordeel is dat wijziging noodzakelijk is.

 

Commissierapport 1978

Art.33.
Een kerkeraad schrijft bij dit – terecht op déze plaats door depp. ingevoegde – artjkel: is het niet beter in regel 2 te spreken van “….. vaststellen en ondertekenen”?
Uw commissie is van mening dat de ondertekening van de instructie voorondersteld behoort te worden. Door ondertekening wordt een instructie officiëel in een kerkelijke vergadering vastgesteld; bij nalatigheid zie men in het kerkelijk samenleven toe op elkaar.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 33.
Instructies en voorstellen voor meerdere vergaderingen
Een mindere vergadering zal een instructie of voorstel voor een meerdere vergadering niet vaststellen voordat de eventuele besluiten van voorgaande synoden betreffende de voorgestelde zaak nauwkeurig gelezen zijn. Wat eenmaal afgehandeld is, moet niet opnieuw aan de orde worden gesteld, tenzij men van oordeel is dat wijziging noodzakelijk is.