01/03 SoW

De kerkenraad heeft - tijdens de vakantie van de predikant - besloten ‘niet verder te kunnen en willen gaan’ met de predikant en de visitatoren verzocht hem op non-actief te stellen. Eerst na ommekomst van de vakantie werd de predikant van dit besluit op de hoogte gesteld.

Het provinciaal college heeft het bezwaarschrift tegen het besluit ongegrond verklaard.

Het generale college vat het besluit op als een besluit tot het ingang zetten van de losmakingprocedure en dient eerst te beoordelen of het besluit in redelijkheid genomen had kunnen worden.

Het generale college heeft vastgesteld dat appellant niet is gehoord alvorens het besluit is genomen. Het achterwege blijven van een dergelijk wezenlijk element van de besluitvoorbereiding levert een onzorgvuldigheid op die ten gevolge heeft dat het besluit niet in stand kan blijven. Het besluit is bovendien onvoldoende specifiek gemotiveerd, waardoor het niet aan de eisen van een behoorlijk besluit voldoet. De beslissing van het provinciaal college wordt vernietigd, het besluit van de kerkenraad wordt vernietigd, onder instandhouding van de rechtsgevolgen daarvan.