Artikelen uit tijdschriften

aflopend sorteren
anoniem Organisatie der Hervormde kerken in de Noordelijke Provinciën van het koningrijk der Nederlanden Bijdragen tot de Beoefening en Geschiedenis der Godgeleerde Wetenschappen 01-03-1816
anoniem [Over de organisatie der Hervormde kerk] Bijdragen tot de Beoefening en Geschiedenis der Godgeleerde Wetenschappen 01-05-1816
anoniem Over de Nieuwe Reglementen, door de algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde kerken vastgesteld Bijdragen tot de Beoefening en Geschiedenis der Godgeleerde Wetenschappen 02-10-1816
Janssen, J.D. Over het Algemeen Kerkelijk regt der Protestanten, in betrekking tot het Staatsregt, in toepassing daarvan op de Nederlandsche Protestantsche Kerk Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving 01-07-1827
Donker Curtius, H.H. [Recensie:] Hedendaagsch kerkregt bij de Hervormden in Nederland I Godgeleerde Bijdragen 01-07-1834
Donker Curtius, H.H. Over den zin en de strekking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk Godgeleerde Bijdragen 02-07-1834
Donker Curtius, H.H. Over de werking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk Godgeleerde Bijdragen 03-07-1834
Donker Curtius, H.H. Geschied- en oordeelkundige aanmerkingen betrekkelijk het Formulier van verbindtenis Godgeleerde Bijdragen 01-01-1835
Oordt, J.F. van Rapport der Commissie, uitgebragt aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op den 13 Julij 1835, op onderscheidene adressen, betrekkelijk het Formulier van onderteekening voor aankomende Leeraren Godgeleerde Bijdragen 01-11-1835
Sohm, R. Rudolph Sohm Deutsche Juristen-Zeitung 01-08-1909
Sohm, R. Über Begriffsjurisprudenz Deutsche Juristen-Zeitung 01-08-1909
Heck, Ph. (von) Was ist diejenige Begriffsjurisprudenz, die wir bekämpfen? Deutsche Juristen-Zeitung 15-12-1909
Sohm, R. Begriffsjurisprudenz Deutsche Juristen-Zeitung 15-01-1910
Fehr, H. Rudolph Sohm (1841-1917) Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 01-11-1917
Jansen, Joh. Het verschijnsel van de verlating van den dienst des Woords en de roeping der kerken daartegen Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-12-1918
Schelven, A.A. van Artikel 12 der Kerkorde Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1919
Jansen, Joh. Nog eens: De verlating van den dienst des Woords Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-04-1919
Jansen, Joh. Iets over het Gereformeerd kerkverband Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1923
Lonkhuyzen, J. van In eigen rechte lijn Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-11-1931
Lonkhuyzen, J. van Een belangrijk boek, een nieuw geval en een reeks onhoudbare argumenten, benevens een inleiding I Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1932
Lonkhuyzen, J. van Een belangrijk boek, een nieuw geval en een reeks onhoudbare argumenten, benevens een inleiding II Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-03-1932
Lonkhuyzen, J. van Geen „napleiten”, maar een tijdig waarschuwen Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-09-1932
Lonkhuyzen, J. van Debat niet mogelijk Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-04-1933
Honders, H.J. De plaats van het kerkrecht in de Encyclopaedie der Theologie Vox Theologica 01-12-1936
Wendland, H.D. Die geistleibliche Gestalt der Kirche Luthertum 01-08-1939
Dombois, H. Strafrecht und menschliche Existenz Hochland 01-04-1954
Fockema Andreae, S.J. Enige opmerkingen over het kerkrecht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 01-06-1954
Dombois, H. Der Tod im Recht Hochland 01-02-1956
Roeleveld, L. Opmerkingen omtrent de positie der Kerken in het nieuwe Burgerlijk Wetboek Lucerna 01-12-1958
Deddens, D. Academica Lucerna 01-03-1959
Deddens, D. De eerste synode der Franse Gereformeerde kerken te Parijs, 1559 Lucerna 01-06-1959
Deddens, D. Rondom het eerste geschrift van G. de Brès „Le Baston de la Foy” Lucerna 01-11-1961
Nauta, D. De ambtsopvatting der Reformatie onder kritiek Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-09-1966
Ruler, A.A. van Is er een ambt van de gelovigen? Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-09-1967
Scholten, G.J. Fusies op kerkelijk terrein WPNR 01-01-1970
Congar, Y. La „réception” comme réalité ecclésiologique Revue des Sciences philosophiques et théologiques 01-07-1972
Nauta, D. Boekbespreking Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-12-1975
Nauta, D. Grondslagen van de geschiedenis van het kerkrecht Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1976
Bakker, W. Struktuur, karakter en functioneren van de kerkorde als probleem in het proces van Samen op Weg Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-05-1985
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en zelfstandige onderdelen WPNR 19-03-1988
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en privaatrecht (I) WPNR 16-04-1988
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en privaatrecht (II) WPNR 23-04-1988
Koffeman, L.J. Het bijzondere van het kerkelijk ambt Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-03-1991
Jong, K.W. de Geroepen door God en zijn gemeente Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-06-1991
Deddens, D. De Vereniging van 1892: kerkrechtelijke aspecten Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 01-05-1992
Spijker, W. van ’t Rechtvaardiging en recht in de kerk Hervormde Teologiese Studies 01-09-1992
Brinkman, M.E. Onwil en onmacht tot het formuleren van een gereformeerde identiteit Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-03-1995
Evers, H. De kerkrechtelijke ontwikkelingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 01-07-1995
Drimmelen, L.C. van De rechtspositie van de predikant Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 01-07-1997
Jong, F. de, Jong, K.W. de Van forme naar formulier Jaarboek voor liturgie-onderzoek 01-07-1998

Pagina's