03/02 SoW

Op een bij de provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen ingediend bezwaar is uitspraak ontvangen van het breed moderamen van de provinciale synode.

Het generale college oordeelt dat de bevoegdheid inzake besluiten van gemeenten die een brede interkerkelijke samenwerking zijn aangegaan berust bij het provinciaal college (Interimregeling voor de behandeling van bezwaren en geschillen, art. 2-1 juncto art. 5). Noch in de Interimregeling, noch in enige andere kerkordelijke bepaling is de provinciale synode dan wel diens breed moderamen aangewezen als tot oordelen bevoegd terzake van bezwaren als het onderhavige. Wel berust bij de, van de provinciale synode deel uitmakende, provinciale kerkvergadering en particuliere synode de bevoegdheid om resp. de hervormde en gereformeerde leden van het provinciaal college te benoemen (Interimregeling, art. 4-1).

De uitspraak wordt vernietigd en het bezwaarschrift wordt ter behandeling gezonden naar het provinciaal college.