P-03/04

De generale commissie heeft kennis genomen van de beslissing van een PC die de centrale kerkenraad niet ontvankelijk heeft verklaard vanwege termijnoverschrijding.

Het bezwaarschrift heeft echter betrekking op een geschil als bedoeld in ord. 19-2-1 tussen de centrale kerkenraad en een wijkkerkenraad over de vraag of aan de wijkgemeente de bevoegdheid toekomt een eigen regeling te treffen voor onder meer huwelijksdiensten in haar kerkgebouw, die afwijkt van de regeling die op dat punt is getroffen door de centrale kerkenraad. De provinciale commissie had het bezwaar van de centrale kerkenraad tegen een besluit van de wijkkerkenraad dienen op te vatten als een bezwaarschrift inzake een geschil, waarbij geen termijn geldt, zodat de centrale kerkenraad geen termijn heeft overschreden. Op grond van ord. 19-16-1 vernietigt de generale commissie de beslissing van de provinciale commissie.

De provinciale commissie zal de zaak opnieuw moeten beoordelen. Daarbij overweegt de generale commissie reeds thans ten aanzien van de vraag in hoeverre de wijkgemeente vrijheid toekomt voorwaarden te stellen aan de wijze waarop een huwelijksdienst binnen haar gemeente wordt ingericht, dat uit ord. 12 blijkt dat het bruidspaar grote invloed heeft betreffende de keuze van het kerkgebouw en de voorganger, onafhankelijk tot welke (wijk)gemeente zij behoren. Gewezen wordt op ord. 12-2-1/2, 12-2-4, 12-4-1 en 12-4-3.