09/03

De provinciale commissie heeft het bezwaar tegen het besluit van het college van kerkvoogden dat de predikant per (datum) geen recht heeft op onkostenvergoeding ongegrond verklaard. De provinciale commissie heeft, gelet op de strekking van de in geding zijnde onkostenregeling en gelet op het vaststaande feit dat bezwaarde van (datum) geen ambtswerkzaamheden meer heeft verricht ten behoeve van de gemeente, terecht de in het aanhangsel uitgewerkte bepaling omtrent beëindiging van de onkostenvergoeding bij diens langdurige afwezigheid, analoog toegepast.

Daarmee heeft de generale commissie het bezwaar ongegrond verklaard dat de provinciale commissie dit ten onrechte heeft beslist, nu de omstandigheid dat hij zijn ambt niet langer heeft kunnen uitoefenen een gevolg is van de afwezigheid van de gemeente [de betreffende buitengewone wijkgemeente was per (datum) opgeheven, volgens de procedure van ord. 2-10a-10; aantek. PvdH] en dit niet voor zijn rekening behoort te komen.