12/02

Bezwaren tegen het besluit van de generale synode aangaande het voorstel voor een Unie van SoW-kerken, getiteld Opdat zij allen één zijn. Dit voorstel is aan het Triomoderamen aangeboden door de Confessionele Vereniging (CV) en de Gereformeerde Bond (GB), met een verzoek om de bezinning hierop en de bespreking hiervan breed in de kerken te stimuleren alsmede om het voorstel te overwegen en aan de orde te stellen en om het aan alle kerkenraden en classicale vergaderingen te doen toekomen.

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de drie moderamina, in de hervormde synode werd verzocht het te agenderen voor een bespreking ‘in eigen huis’. Het Unie-voorstel is (in overleg met de moderamina GKN en ELK) geagendeerd voor de hervormde synode van juni 2002. Inmiddels was door verschillende classicale vergaderingen gereageerd op het (hen door de CV en GB toegezonden) voorstel. De generale synode besloot het SoW-proces conform eerder genomen besluiten voort te zetten in de richting van vereniging.

Als bezwaren tegen dit besluit wordt ingebracht
- dat het voorstel is afgewezen voordat alle classicale vergaderingen en gemeenten zich daarover hebben kunnen uitspreken;
- dat onvoldoende is gepeild of het voorstel is voortgekomen uit liefde voor de kerk en uit het verlangen de kerk bijeen te houden;
- dat het verzoek om - in samenhang met het Unievoorstel - de ecclesiologische voorvragen van het SoW-proces in behandeling te nemen is afgewezen;
- dat de generale synode daarmee voortgaat op een weg die in strijd is met de belijdenis en kerkorde van de NHK.

Beoordeling:

In de synodevergadering hebben 32 sprekers het woord gevoerd en zijn 8 moties/amendementen aan de orde geweest, waarna met meerderheid van stemmen is besloten het voorstel niet over te nemen en het SoW-proces voort te zetten in de richting van vereniging, met inachtneming van de daarvoor voorgeschreven procedure. Aan de generale synode komt bij het nemen van een besluit - gelet op de aanleiding van behandeling van het voorstel en de stand van de procedure van het SoW-proces - een grote mate van vrijheid toe. De generale commissie toetst slechts de vraag of de generale synode in redelijkheid heeft kunnen besluiten het voorstel met meerderheid van stemmen af te wijzen en of het besluit procedureel op de juiste wijze tot stand is gekomen.

De generale commissie beantwoordt beide vragen bevestigend. De generale synode mocht besluiten dat het Unie-voorstel voor de kerk als geheel geen bruikbaar alternatief biedt voor de voorgenomen vereniging van kerken. Bovendien blijkt uit het besluit niet dat binnen het kader van de kerkorde van  de verenigde kerk geen ruimte wordt geboden om eigen vormen van kerkelijk leven voort te zetten binnen het gezamenlijk kerkzijn. Er wordt gezocht naar een kerkstructuur waarin structureel en met waarborgen rekening gehouden wordt met de volle breedte van de verenigde kerk. Het besluit is tot stand gekomen met afweging van alle belangen. De bezwaren zijn onderwerp van bespreking en afweging geweest. Voorts is gebleken dat het besluit ten aanzien van de vereniging is [bedoeld zal zijn ‘wordt’; aantek. PvdH] genomen nadat de classicale vergaderingen en kerkenraden in de gelegenheid zijn gesteld consideraties in te zenden met betrekking tot het in eerste lezing vastgestelde verenigingsbesluit. Van gebreken in deze procedure is niet gebleken. De bezwaren zijn ongegrond.