07/02-02/02A (S)

Bezwaar van de provinciale kerkvergadering (PKV) tegen ratificatie van het besluit van de Triosynode aangaande de rapportage ‘Op weg naar evenwicht’ voor wat betreft de besturing van het Regionaal Dienstencentrum en het besluit van de kleine synode betreffende overdracht bevoegdheden aan tijdelijk bestuur.

Verzoek om opschorting afgewezen: er is geen sprake van een onomkeerbare situatie als door de PKV gevreesd. Bovendien betreft het een verzoek tot overdracht van bevoegdheden waarbij het de PKV vrij staat aan zo’n verzoek geen gevolg te geven.

Bezwaarden achten genoemde besluiten in tegenspraak met de orde der kerk en maken bezwaar vanuit hun zorg voor de toekomst van de kerk, over de onderlinge verhoudingen tussen het synodale en de andere niveaus van de kerk en over de betrouwbaarheid van de kerk in haar overeenkomsten en afspraken.

Beoordeling:

Gelet op haar taak komt aan de generale synode van de NHK een ruime mate van beleidsvrijheid toe om besluiten als de onderhavige te nemen. Van evidente strijd met kerkordelijke bepalingen of schending van beginselen van behoorlijk bestuur is niet gebleken. Aan bezwaarden worden geen kerkordelijke bevoegdheden ontnomen. Naar aanleiding van ontvangen reacties zijn de voorstellen aangepast die aan de Triosynode en de regionale ambtelijke vergaderingen ter goedkeuring zullen worden voorgelegd. Bovendien is overleg voorzien met de regionale besturen. Er is derhalve geen grond voor het oordeel dat maatregelen prematuur, zonder overleg en in strijd met de overeenkomst land/regio zijn opgelegd.